With the end of the Brexit transition period, from 1 January 2021, for orders to the UK exceeding £135, VAT tax and duty (if required by UK regulations) will be collected at the point of import. Couriers may collect the amount due on behalf of HMRC and charge you an admin additional fee.
 • Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego

www.kratki.com oraz serwisu internetowego www.balhanger.com wydanie 07 z dnia 15.09.2023 roku (dalej również jako „Polityka”)

Szanując Państwa prawa ora z respektując ustawę o ochronie danych osobowych, Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji, a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, w tym sklepu, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli przy ul. W. Gombrowicza 4, 26–660 Jedlińsk, telefon: 48 389 99 00, e-mail: [email protected], NIP: 7961158007, REGON: 670814979 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki (dalej również jako „Administrator” lub jako „Kratki.pl”).

 2. Na potrzeby opisania Państwa praw i zasad wynikających z Polityki będziemy Państwa nazywać czasem „Użytkownikiem”.

  Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub który odwiedza sklep internetowy www.kratki.com lub serwis internetowy www.balhanger.com

 1. Czy Polityka może być zmieniona i dlaczego?

  Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:

  1. wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu, którego dane dotyczą;

  2. stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności.

W celu wprowadzenia zmian w Polityce każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej przedsiębiorstwa i sklepu informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania oraz z datą wejścia w życie.

Niniejsze wydanie 07 Polityki obowiązuje od dnia 15.09.2023 roku

 1. Zgłaszanie naruszeń IOD Kratki.pl - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected](dalej również jako „Inspektor Danych Osobowych”).

 2. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 3. Rezygnacja/wycofanie zgody - należy pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość ma miejsce na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. W tym celu, należy przesłać stosowną informację Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected]

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych, w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości, co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres e-mail: [email protected]. Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.

 5. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania, została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu, na podstawie art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected]

 6. Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected]

 7. Prawo dostępu do danych – zgodnie z art. 15 RODO, na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Kratki.pl Marek Bal może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.

 8. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu, na mocy art. 16 RODO, prawo do:

  1. sprostowania danych nieprawidłowych;

  2. uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma Marek Bal Kratki.pl przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, wyrażenie przez nie zgody wymaga zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

 2. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator chroni Państwa interesy, a w szczególności zapewnia, żeby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO Kratki.pl Marek Bal.

 3. Przejrzystość – Szanowni Państwo, staramy się, aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku zbierania danych wskazujemy szczegółowe cele (konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia lub spostrzeżenia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]:

 4. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych (art. 77 RODO) z naruszeniem RODO.

 5. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu, w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu i/lub jeżeli są związane z technologią Cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.

  W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od Państwa zgody, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:

  1. dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

  2. Administrator dane osobowe przechowuje dłużej, aby zabezpieczyć jakiekolwiek Państwa roszczenia wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;

  3. w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.

 6. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, które Was dotyczą w zakresie:

  1. celu przetwarzania;

  2. kategorii pozyskiwanych danych;

  3. informacji o odbiorcach danych;

  4. planowanego okresu retencji (zniszczenia) danych;

  5. informacji o uprawnieniach;

  6. informacji o prawie do skargi;

  7. źródła danych;

  8. automatycznie podejmowanych decyzji.

 7. Powierzenie przetwarzania danych – firma Kratki.pl Marek Bal powierza Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:

  1. usług marketingowych;

  2. realizacji kampanii promocyjnych;

  3. wysyłaniu wiadomości z przypomnieniami o produktach znajdujących się w koszyku;

  4. dostosowywaniu do Państwa potrzeb treści znajdujących się na stronie internetowej;

  5. w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert;

  6. rejestracji w naszym sklepie za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich;

  7. realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych.

 8. Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kratki.pl Marek Bal stanowi:

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się do Newslettera. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych produktów.


  W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach Newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Państwa danych. Czasami, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych Państwu reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na Państwa decyzje konsumenckie, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 22 ust. 2 lit. c RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

  W pozostałych (innych) celach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

  1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Państwem, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomości), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Zakres przetwarzanych danych.

  1. Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, co umożliwi nam wysłanie zamówienia oraz uzyskanie możliwości kontaktu.

  2. Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionych produktów pod właściwy adres.

  3. Nr urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu w magazynie, wypadek samochodu dostarczającego produkt dla Państwa, brak prądu, itd. - jednocześnie proponując Państwu korzystne rozwiązanie.

  4. Adres email – na Państwa adres email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego Newslettera, będziemy wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

  5. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

  6. Pliki Cookies – przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb, realizacji usług i umożliwienia prawidłowego funkcjonowania serwisu poprzez stosowanie plików cookie. Stosujemy pliki cookie w celu personalizacji treści i reklam w ramach strony internetowej oraz poza nią, jak również w celu analizowania ruchu na poszczególnych stronach internetowych w ramach naszego serwisu. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Cookies- dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

   Mogą Państwo dowiedzieć się dokładnie, jakie są nasze cele i jak Państwa dane są do nich wykorzystywane w narzędziu deklaracji w zakresie plików Cookies - Cookiebot (patrz poniżej w punkcie 20.5).

  7. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

 2. Stosowanie Cookies.

  1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje Cookies.

  2. Informacje zgromadzone na podstawie Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

  3. Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

  4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

  5. Administrator wykorzystuje różne rodzaje Cookies:

   1. podział ze względu na długość przechowywania:

    • Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

    • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

   2. podział ze względu na cel, do którego są wykorzystywane:

    • „niezbędne” Cookies - przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek;

    • „preferencyjne” Cookies – pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;

    • „statystyczne” Cookies – plikie cookie, które pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;

    • „marketingowe” Cookies – pliki cookie, które stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

    • „nieklasyfikowane” Cookies - pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Wszystkie Ciasteczka aktualnie używane przez stronę Kratki.pl Marek Bal, ich typ/źródło, nazwa oraz opis zostały szczegółowo wskazane w trybie deklaracji dot. plików cookies Cookiebot.

Instrukcja:

W celu zmiany ustawień Plików Cookies w przeglądarce należy:

  1. Otworzyć przeglądarkę;

  2. W prawym górnym rogu kliknąć „Więcej”;

  3. Następnie kliknąć „Ustawienia”;

  4. Wyszukać „Prywatność i bezpieczeństwo” /” Przechowywane dane i pliki cookie” /” Pliki cookie i inne dane witryn” (w zależności od rodzaju przeglądarki, z której Użytkownik korzysta);

  5. Kliknij „Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia”: następnie „Wyczyść wszystkie dane” lub w „Wyszukiwaniu” wyszukaj stronę, na której chcesz wyczyścić zapisane i zaakceptowane pliki cookies.

  6. Po ponownym wejściu na stronę internetową możliwe będzie dostosowanie ustawień i preferencji Plików Cookies od początku.

 1. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies:

  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Cookies.

  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  3. Użytkownik wchodząc na stronę internetową sklepu ma trzy możliwości wyboru:

   1. Jeśli wybierze opcję „zgadzam się”, zezwala Administratorowi strony na używanie plików cookie m.in. w celach statystycznych i reklamowych.

   2. Jeśli wybierze opcję „odrzuć wszystkie” Administrator strony będzie korzystał tylko z niezbędnych pików cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu.

   3. Jeśli wybierze opcję „dostosuj wybór” będzie miał możliwość dostosowania indywidualnie swoich preferencji i warunków dotyczących plików cookie, które będą używane.

   4. W celu zmiany ustawień prosimy Użytkownika o wybranie opcji „dostosuj wybór”. W trybie „dostosuj wybór” Użytkownik ma możliwość zaznaczyć te typy plików cookie, na które wyraża zgodę, a nie zaznaczać innych (przy czym niezbędnych plików cookie odznaczyć nie można, ponieważ są obowiązkowe, dla prawidłowego działania serwisu).

  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  5. Ograniczenie stosowania Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

  6. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona.

 1. Profilowanie– zdarza się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki sposób, aby wykorzystać pozyskane informacje do oceny preferencji zakupowych w celu ułatwienia Państwu realizacji planowanych i/lub realizowanych zakupów lub sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego (osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania, lokalizacja lub przemieszczanie się, itp.). Przy pomocy technologii cookies, która jest stosowana na Naszej stronie internetowej, możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników np. poprzez prowadzenie statystyk ilości odwiedzin Naszej strony lub rodzaju najczęściej oglądanych produktów. Analiza zachowania pomaga Naszym Specjalistom lepiej zrozumieć Państwa preferencje i oczekiwania, dostosować się do potrzeb i zainteresowań a tym samym nie tylko dopasować reklamę, ale spośród dostępnych produktów wybrać te, które będą najbardziej spełniały Państwa wymagania. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać, pisząc do Nas zapytanie na adres e-mail: [email protected].

 2. Newsletter

  1. Za Państwa zgodą mogą Państwo zapisać się na nasz newsletter, za pomocą którego informujemy Państwa o naszych aktualnych interesujących ofertach.

  2. Przy zapisie na nasz newsletter stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po Państwa rejestracji wyślemy na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdza Państwo rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu.

  3. Ponadto przechowujemy Państwa adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia Państwa rejestracji i w razie potrzeby wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych.

  4. Do wysyłania Newslettera wymagany jest tylko Państwa adres e-mail. Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i będzie wykorzystane w celu osobistego zwrócenia się do Państwa. Po Państwa potwierdzeniu przechowujemy Państwa adres e-mail w celu wysyłania Państwu Newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

  5. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przesyłanie Newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Odwołanie można zadeklarować poprzez kliknięcie na link podany w każdym e-mailu z newsletterem lub poprzez e-mail na: [email protected].

 3. Administrator na potrzeby prezentowania reklam, przedstawiania ofert lub promocji/rabatów, które są przeznaczone dla wszystkich, w sposób dostosowany do Państwa oczekiwań, może zapoznawać się z Państwa preferencjami np. przez analizę ilości odwiedzin sklepu internetowego, preferencji zakupowych oraz innych obszarów zainteresowań w zakresie oferowanych produktów i rozwiązań. Pozwala to na lepsze zrozumienie Państwa oczekiwań oraz ciągłe dostosowywanie się do Państwa potrzeb i preferencji, nie wpływając jednak istotnie na podejmowane przez Państwa decyzje. Administrator wykorzystuje zaawansowane technologie, dzięki czemu powyższe działania wykonywane są przez system w sposób zautomatyzowany. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wysyłanie treści najaktualniejszych z którymi mogą Państwo w łatwy sposób się zapoznać.

 4. Dla osób pełnoletnich, powyższa analiza zainteresowań służy również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i jak najbardziej dostosowanych do Państwa reklam, ofert lub promocji w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym osobom (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie i nie wyraziły zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania komunikatów, banerów do Państwa zainteresowań), takie działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na wybory Konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta produktów lub usług skierowana wyłącznie do dedykowanej grupy osób na bazie historii ich zakupów oraz zachowania na naszej stronie, do której nie będą miały dostępu inne osoby. Im częściej dana osoba korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niej przygotowane.

 5. Przysługuje Państwu, zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e, f, w tym wobec profilowania. Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu dotyczy wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przeciwieństwie do szczególnego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych, zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani do wdrożenia takiego ogólnego prawa do sprzeciwu tylko wtedy, gdy przedstawią nam Państwo powody o nadrzędnym znaczeniu dla takiego działania (np. możliwe zagrożenie życia lub zdrowia). Informacje taką proszę przesłać na adres e-mail: [email protected].

 6. Jakie dane powinniście Nam Państwo podać i jakie są konsekwencje ich niepodania:

  1. Podanie danych jest konieczne w następujących przypadkach:

   1. dokonując zakupu np. w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję;

   2. rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w Naszym sklepie internetowym;

   3. o ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do Newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów kratki.com. lub https://balhanger.vercel.app/pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stosowną informacją Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected];

   4. podanie przez Państwa danych osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności zapewnionych przez sklep Kratki.pl, złożenia i rozliczenia zamówienia (zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży), rejestracji konta, zapisania się do Newslettera lub korzystania z formularzy dostępnych na stronie www; podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu realizacji umowy jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO;

   5. za każdym razem zakres wymaganych danych niezbędnych do zawarcia umowy, podawany jest w sklepie internetowym, bezpośrednio u Sprzedawcy (sprzedaż stacjonarna) lub za pomocą innych kanałów komunikacji, jakie zostały wskazane w Regulaminie Sklepu internetowego. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności;

   6. każdy z Państwa ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z oferowanych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z usług Naszego sklepu.

  2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, które nie mają związku z realizacją celu, na który uzyskaliśmy zgodę. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

  3. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) mają Państwo prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu można skorzystać z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub przesłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

 1. Sklep internetowy Kratki.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

 2. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie Jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo Jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety. Wyrażoną zgodę na przesyłanie przez Ceneo ankiet oraz na zamieszczanie w serwisie w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych w rezultacie otrzymania ankiet, przekazywanie danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Użytkownik może w każdej chwili odwołać poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stosowną informacją Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected].

 3. Sklep internetowy Kratki.com korzysta z Opcja „Zapłać za 30 dni”, która daje Klientom możliwość zapłaty za zakupy online z 30-dniowym odroczeniem bez odsetek i opłat. Klienci czują się pewnie, wiedząc, że mogą zwrócić produkt, jeśli coś będzie z nim nie w porządku, a Sklep zyska jeszcze szczęśliwszych i powracających Klientów. Możliwość taką oferuje platforma/usługa Klarna klarna.com

 4. Co to jestKlarna?

  Klarna to usługa „kup teraz, zapłać później”, która pozwala rozłożyć koszt zakupu na wygodne raty lub po prostu odłożyć go na dogodniejszą chwilę. Spłaty za nabyte produkty należy dokonać w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu ich wysłania. Co istotne, Klienci nie muszą płacić za towary, które nie zostały do nich dostarczone. Jeśli zatem powstał problem z wysyłką, nie trzeba się tym przejmować. Klient nie zostanie obciążony płatnością.

  1. W celu zaoferowania Państwu metody płatności Klarna możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Państwa dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikują się Państwo do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Państwa potrzeb. Państwa przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.

  2. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Klarna zawarte są w Polityce Prywatności Klarna Polityka Prywatności Klarna.

 1. Aplikacja mobilna IFlame

  1. Przedstawiamy zasady Polityki Prywatności dla Użytkowników aplikacji mobilnej o nazwie IFlame. Jeżeli w treści poniżej mówimy „Użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały/zalogowały się do aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym.

  2. Jeżeli gdziekolwiek jest użyte sformułowanie „Aplikacja”, mowa jest o aplikacji IFlame.

  3. Firma Kratki.pl Marek Bal szanuje prawo Użytkowników aplikacji do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy Kratki.pl Marek Bal.

  4. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikację (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.

  5. Firma Kratki.pl Marek Bal nie dopuszcza użycia aplikacji w połączeniu z urządzeniami lub aplikacjami firm trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z takiego użytkowania.

  6. Podczas użytkowania aplikacji zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu Klienta.

  7. Firma Kratki Marek Bal jest autorem i jedynym właścicielem aplikacji.

  8. Aplikacja jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest wolna od wad prawnych oraz stanowi dzieło oryginalne, spełniające kryteria wskazane w treści art.1 Prawa autorskiego.

   1. aplikacja jest chroniona prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami z zakresu ochrony własności intelektualnej.

   2. nazwa oraz logo Aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.

   3. administrator nie udziela Użytkownikowi żadnych praw do znaków towarowych i usługowych.

   4. administrator zastrzega sobie prawo własności do wszystkich kopii Aplikacji oraz innych praw, które nie zostały wyraźnie przeniesione na Użytkownika.

  9. Aplikacja jest rozpowszechniana bez opłat licencyjnych i abonamentowych.

  10. Firma Kratki.pl Marek Bal dołożyła wszelkich starań, aby aplikacja była wolna od błędów i by jej funkcjonalność spełniała najwyższe standardy oraz oczekiwania Użytkowników. Tym samym firma Kratki.pl Marek Bal zobowiązuje się do usuwania wad aplikacji, powstałych w wyniku ewentualnych błędów jej twórców a uniemożliwiających korzystanie z aplikacji.

  11. Firma Kratki.pl Marek Bal deklaruje, że prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie aplikacji nie powinno generować błędów i problemów funkcjonalności.

  12. Firma Kratki.pl Marek Bal nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w aplikacji oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego, nieautoryzowanego lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem aplikacji IFlame lub z dedykowaną instrukcją) instalowania lub korzystania z aplikacji przez Użytkownika lub osoby trzecie.

  13. Firma Kratki.pl Marek Bal nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (obejmujące w szczególności utracone korzyści, szkody wynikające z przerw w działaniu, utraty informacji lub inne straty niematerialne) będące następstwem używania lub niemożności używania aplikacji.

  14. Użytkownik aplikacji nie może w żaden sposób:

   • obchodzić lub podejmować próby obchodzenia zastosowanych w aplikacji technicznych środków ochrony,

   • dokonywać poprawek w aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować lub adoptować aplikację do własnych potrzeb,

   • powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do odpowiedzialności, której zgodnie z prawem właściwym nie można wyłączyć lub ograniczyć.

  15. Dostęp do lokalizacji jest niezbędny, aby wyświetlić na mapie lokalizację użytkownika wraz z pozyskiwaniem danych statystycznych związanych z urządzeniem:

   • dostęp do pamięci jest wykorzystywany w celu: dodania nowego urządzenia, odczytu danych niezbędnych do działania aplikacji, zapisu danych do pracy offline.

   • wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

  16. Wykorzystywane zasoby w aplikacji

   1. Aplikacja do prawidłowego i pełnego działa potrzebuje dostępu do Internetu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.

   2. Na etapie parowania z nowym urządzeniem, którym aplikacja ma sterować jest wymagane przyznanie dostępu do Bluetooth-a.

   3. W przypadku automatyzacji procesu parowania lub udostępniania sterowania urządzeniem dodatkowo wymagany jest dostęp do aparatu urządzenia mobilnego.

   4. W szczególnych przypadkach aplikacja może wymagać włączenia geolokalizacji opartej na systemie GPS, wówczas użytkownik zostanie powiadomiony o takiej sytuacji - może nie wyrazić zgody na jej udostępnienie.

   5. Bezpośrednio w przypadku dodawania nowych urządzeń, firma Kratki.pl Marek Bal nie wykorzystuje lokalizacji, aby śledzić użytkowników czy zbierać dane, wykorzystujemy ją jedynie, aby dodać nowe urządzenie i zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie w oznaczonym przez aplikację zakresie.

   6. Aplikacja do wysyłania komunikatów push wykorzystuje zewnętrzną usługę Firebase Cloud Messaging, której szczegółowy opis można znaleźć pod adresemhttps://firebase.google.com/support/privacy

   7. Aplikacja może zapisywać nieznaczne ilości danych na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej urządzenia, które będą zawierały informacje o konfiguracji samej aplikacji.

   8. Urządzenie (biokominek, Ragnar itp) zbiera dane statystyczne. Dane statystyczne zawierają czas pracy na dobę. Dane te są wysyłane na serwer raz na dobę przez urządzenie, jeśli zostanie ono podłączone do Internetu.

Poprzednie wydania Polityki prywatności można pobrać TUTAJ.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Pan Łukasz Cholewa adres e-mail: [email protected].

Join our newsletter

Join our newsletter and receive exclusive updates, attractive offers and valuable information directly to your inbox!

Newsletter background image

Shipping methods

Payment methods

Copyright © 2023 kratki.com Wszelkie prawa zastrzeżone