Regulamin Konkursu "ECO KRATKI"

REGULAMIN KONKURSU „ECO KRATKI" dalej również jako „Regulamin” www.kratki.com

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu "ECO Kratki", zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą w miejscowości Wsola, ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jedlińsk pod numerem 1726/03, REGON 670814979, NIP 7961158007 (dalej również jako „Organizator”)
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jestgrami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. ograch hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.kratki.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.kratki.com należącej do Organizatora.
 7. Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury Konkursowe. Skład Jury dostępny będzie na stronie Organizatora.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy do Konkursu dostępny na stronie internetowej www.kratki.com (dalej „Uczestnik”) w okresie trwania Konkursu, tj. od01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dodatkowo uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.


§ 3. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 2. Od dnia 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r. na stronie internetowej Organizatora odbędzie się głosowanie na zdjęcia zgłoszone do Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu oraz do przedłużenia czasu jego trwania.
 4. Zakończenie lub przedłużenie czasu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.


§ 4. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób,którew trakcie jego trwania:
  a. Dokonają zakupu nowego wkładu kominkowego lub nowego pieca wolnostojącego produkcji Organizatora;
  b. zrobią i prześlą zdjęcie zainstalowanego wkładu kominkowego lub pieca wolnostojącego produkcji Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do Konkursu dostępnego na stronie internetowej www.kratki.com.
 3. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu zawiera następujące pola:
  a. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  b. nazwę wkładu kominkowego lub pieca wolnostojącego,
  c. dokument potwierdzajacy zakup wkładu kominkowego lub pieca wolnostojącego produkcji Organizatora,
  d. adres e-mail osoby zgłaszającej
  e. numer telefonu osoby zgłaszającej,
  f. zgody marketingowe,
  g. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia i zdjęć, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub zawierają nieprawdziwe informacje lub dane lub zawierają treści naruszające przepisy prawa lub treści naruszające dobre obyczaje.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia zgłoszonego do Konkursu i przysługuje mu do niego całość praw autorskich.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Organizatora Konkursu w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w tym wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej Organizatora. Jeżeli zdjęcia będą zawierały wizerunek osób – Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób w zakresie wskazanym wzdaniu poprzednim.


§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W dniach od 04.01.2021r. do 17.01.2021 r. na stronie internetowej Organizatora udostępniony zostanie formularz, poprzez który każdy będzie mógł oddawać głosy na wybrane zdjęcie zgłoszone do Konkursu. Każdego dnia (rozumiane jako doba) jedna osoba będzie miała możliwość oddania jednego głosu.
 2. W głosowaniu może brać udział każdy kto wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zapisu oddanego głosu.
 3. Jeżeli Organizator poweźmie wątpliwości, co do przebiegu głosowania internetowego nad zdjęciami zgłoszonymi do Konkursu, w szczególności, jeżeli odkryje próbę nieuczciwego wpłynięcia na wyniki Konkursu – może usunąć dane zgłoszenie z udziału w Konkursie.
 4. 20 zdjęć z największą liczbą głosów w głosowaniu internetowym otrzyma punkty w skali od 10 do 0.5 punktu, przyznawane według systemu malejącego, ze zmienną 0,5 punktu (zdjęcie z największą liczbą głosów otrzyma 10 punktów, drugie zdjęcie z największą liczbą głosów 9,5 punktu itd.).
 5. W dniach od 18.01.2021r, do 19.01.2021r, każdy z członków Jury przyzna punkty, wybierając spośród 20 zdjęć z największą liczbą głosów w głosowaniu internetowym. Każdy z członków Jury może wyróżnić maksymalnie 5 zdjęć, przyznając każdemu z nich odpowiednio 5, 4, 3, 2, 1 punktów.
 6. Jury będzie brało pod uwagę zarówno sposób montażu sprzętów Organizatora, jaki samą jakość zdjęcia.
 7. Wybór zwycięzcy nastąpi poprzez zliczenie otrzymanych punktów przez dane zdjęcie w głosowaniu internetowym i punktów przyznanych przez Jury.
 8. Zwycięzcą Konkursu zostanie autor zdjęcia, które otrzyma łącznie największą liczbę punktów.
 9. Decyzja jury jest ostateczna i nieprzysługuje od niej odwołanie.


§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

 1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 20.01.2021r. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane ponadto na stronie www.kratki.com, w ciągu 7 dni roboczych od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników.


§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla Zwycięzcy.
 2. Nagrodą dla Zwycięzcy jest nagroda rzeczowa: nowy samochód osobowy marki Toyota Rav4, wersja Active.
 3. Warunkiem przekazania nagrody dla Zwycięzcy jest podpisanie przez Zwycięzcę z Organizatorem umowy przeniesienia własności samochodu. W razie odmowy podpisania takiej umowy przez Zwycięzcę – nagroda zostanie przyznana drugiej osobie w kolejności wyłonionej przez jury.
 4. Dodatkowo Organizator przyzna bon o wartości 100 000 zł dla sprzedawcy urządzenia, u którego Zwycięzca zakupił swoje urządzenie – do wykorzystania na zakupy towarów u Organizatora w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania bonu.
 5. Wartość produktów zakupionych w celu wykorzystania bonu oblicza się na podstawie cen detalicznych brutto wynikających z cennika Organizatora obowiązującego w dacie dokonywania zakupu.
 6. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie.


§ 8. REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć pisemne zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: marketing@kratki.com.
 3. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika konkursu Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika konkursu, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.kratki.com lub drogą poczty elektronicznej e-mail.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.