Polityka prywatności sklepu internetowego www.kratki.com/sklep/

 

1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych,firma Kratki.pl Marek Bal zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalnościpozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji w tym sklepu,przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli przy ul. W. Gombrowicza 4, 26 – 660 Jedlińsk, telefon: 48 340 10 00, e-mail: odo@kratki.com, NIP: 7961158007, REGON: 670814979 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Zgłaszanie naruszeńIODKratki.pl- w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony DanychKratki.pl pod adres odo@kratki.com

4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5. Rezygnacja/wycofanie zgody- proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych Kratki.pl pod adres e – mail odo@kratki.com

6. Prawo do ograniczenia przetwarzaniaw przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail odo@kratki.comZawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.
W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (Kratki.pl), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.

7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celówzgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych Kratki.pl odo@kratki.com

8. Prawo do przenoszenia danychprzysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.

9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Kratki.pl Marek Bal pobiera „rozsądną opłatę”.

10. Prawo do sprostowania danych–dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:

Firma Kratki.pl Marek Bal przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych
w zależności od określonego celu przetwarzania.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl pod adres e-mail odo@kratki.com

11. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

12. Przekazywanie danych stronom trzecim Administrator danych (Kratki.pl) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie
z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powienien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO Kratki.pl.

 

13. Przejrzystość szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz
z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.
W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych.W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail odo@kratki.com

14. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania
tj. pozyskanej zgodny od Państwa.

15. Prawo dostępu do danych–proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:

 

16. Udostępnianie danych– firma Kratki.pl udostępnia Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:

 

Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać, pisząc do Nas zapytanie na adres odo@kratki.com

 

UWAGA !

Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgódnie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej Kratki.pl i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).

 

1. Na naszej stronie internetowej oraz sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 

2. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 

 

3. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego sklepu.

4. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail pod adres odo@kratki.com

6. Sklep internetowy Kratki.pljest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

7. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.