Zwroty i reklamacje

 

REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 

1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera. Kurier ma obowiązek spisać protokół szkody, w przypadku odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta DPD lub Biura Obsługi Klienta DHL.

3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.

4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji pod numerem 48 389 99 15.

5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@kratki.com.

6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.

7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera DPD lub DHL, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.

8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: 


Kratki.pl Marek Bal 
Wsola,

ul. Gombrowicza 12 - Hala O, 


26 – 660 Jedlińsk.

9. Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

 

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny dostępny pod adresem: http://reklamacje.kratki.com/, a także formularz reklamacji w formacie pliku tekstowego - Załącznik nr 2. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: http://reklamacje.kratki.com/ lub przesłanie wypełnionego formularza z Załącznika nr 2, do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kratki.com.

3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: 


Kratki.pl Marek Bal 
Wsola,

ul. Gombrowicza 12 - Hala O, 


26 – 660 Jedlińsk.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni:

a) w przypadku kupna jednego produktu -  od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu;

b) w przypadku zakupu wielu Produktów, które są dostarczane osobno - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów;

c) w przypadku zakupu Produktów, które są dostarczane partiami lub w częściach - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

d) w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszego z Produktów.”

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,


c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 


f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 


g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, 


h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 


i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 


j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 


k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej 


l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, 


m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego (Kratki.pl Marek Bal, ul. Witolda Gombrowicza 4  26-660 miejscowość Wsola, poczta Jedlińsk, tel. 48 389 99 11, email: detal@kratki.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, rozmowa telefoniczna). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.”

4. Kupujący, odstępując od umowy zawartej na odległość, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Produkty zwracane przy odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: Kratki.pl Marek Bal, Wsola Gombrowicza 12 - Hala O, 26-660 Jedlińsk. Uprzejmie prosimy, o dołączenie do zwracanego Produktu Dowodu zakupy lub jego kopii.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Kupujący poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty wysyłki Produktu przez kuriera). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 400 złotych.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu  odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego dodatkowymi kosztami. W przypadku zwrotu środków za płatność dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. W przypadku odstąpienia od umowy i wysłania Produktu na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem Sprzedawca obciąży Kupującego poniesionymi kosztami przesyłki.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.