Polityka prywatności sklepu internetowego www.kratki.com/sklep/ wydanie 02 z dnia 14.01.2019 roku

 

 1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma Kratki.pl Marek Bal zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji
  a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych.
   Wszyscy pracownicy organizacji w tym sklepu, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli przy
  ul. W. Gombrowicza 4, 26 – 660 Jedlińsk, telefon: 48 340 10 00, e-mail: odo@kratki.com, 
  NIP: 7961158007, REGON: 670814979 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Czy ta polityka może być zmieniona i dlaczego ? – Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:
  1. wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Adaministratora lub prawa
   i obowiązki podmiotu danych;
  2. stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;
  3. niniejsze wydanie 02 Polityki obowiązuje od dnia 14.01.2019 roku;
  4. każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji i sklepu informacje
   o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania wraz z datą wprowadzenia w życie.

4. Zgłaszanie naruszeń IOD Kratki.pl - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl na adres
e-mail:
 odo@kratki.com

 

5. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Rezygnacja/wycofanie zgody proszę pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać stosowną informację Inspektorowi Danych Osobowych Kratki.pl na adres e-mail: odo@kratki.com

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres e-mail: odo@kratki.com. Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.

8. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych Kratki.pl na adres e-mail: odo@kratki.com

9. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych Kratki.pl na adres e-mail: odo@kratki.com 

10. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Kratki.pl Marek Bal może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.

11. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu prawo do:

Firma Kratki.pl Marek Bal przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych 
w zależności od określonego celu przetwarzania.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl na adres
e-mail: odo@kratki.com

12. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 zgodnie z RODO, wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

13. Przekazywanie danych stronom trzecim Administrator danych (Kratki.pl) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. 

W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO Kratki.pl.

14. Przejrzystość  Szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz 

z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku zbierania danych wskazujemy szczegółowe cele (konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia lub spostrzeżenia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do Naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail odo@kratki.com

15. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu, w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu i/lub jeżeli są związane z technologią cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od zgody Klienta, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:

 1. dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 2. Kratki.pl dane osobowe przechowują dłużej aby zabezpieczyć jakiekolwiek roszczenia Klienta wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;
 3. w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.

 

16. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania informacji 

o przetwarzanych danych osobowych, które Was dotyczą w zakresie:

17. Udostępnianie danych – firma Kratki.pl udostępnia Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:

 1. usług marketingowych;
 2. realizacji kampanii promocyjnych;
 3. wysyłaniu wiadomości z przypomnieniami o produktach znajdujących się 
  w koszyku;
 4. dostosowywaniu do Państwa potrzeb treści znajdujących się na stronie internetowej;
 5. w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert;
 6. rejestracji w naszym sklepie za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich;
 7. realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych. 

 

18. Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kratki.pl stanowi:

W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

19. Zakres przetwarzanych danych.

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://kratki.com/sklep/pl/1/polityka-cookies-sklepu-internetowego-www-kratki-com-sklep

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy
i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji/celu.

Wszelkie informacje, jakie zostały zebrane w cookies, mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co umożliwia ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin.

Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji w firmie Kratki.pl gwarantuje, że dane są szyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Administrator na potrzeby prezentowania reklam, przedstawiania ofert lub promocji/rabatów, które są przeznaczone dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowany do oczekiwań danego Klienta, może zapoznawać się z Jego preferencjami np. przez analizę ilości odwiedzin sklepu internetowego, preferencji zakupowych oraz innych obszarów zainteresowań
w zakresie oferowanych produktów i rozwiązań. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz ciągłe dostosowywanie się do jego potrzeb i preferencji, nie wpływając jednak istotnie na podejmowane przez niego decyzje. Administrator Kratki.pl wykorzystuje zaawansowane technologie, dzięki czemu powyższe działania wykonywane są przez system w sposób zautomatyzowany. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wysyłanie treści najaktualniejszych z którymi Klient w łatwy sposób może się zapoznać.

Dla Klientów pełnoletnich, powyższa analiza zainteresowań służy również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i jak najbardziej dostosowanych do nich reklam, ofert lub pomocji w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań Klienta), takie działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na wybory Konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta produktów lub usług skierowana wyłącznie do dedykowanej grupy Klientów na bazie historii ich zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.

Przysługuje Państwu, zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. e), f), wniesienie sprzeciwu wobec profilowania. Informacje taką proszę przesłać na adres e-mail odo@kratki.com

20. Jakie dane powinniście Nam Państwo podać i jakie są konsekwencje ich niepodania.

 

20.1 Podanie danych jest konieczne w następujących przypadkach:

20.2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, które nie mają związku z realizacją celu na który uzyskaliśmy zgodę. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

 

20. 3. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail na adres odo@kratki.com 

 

20.4. Sklep internetowy Kratki.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

 

 20.5. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie Jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo Jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 9.

 

Politykę Prywatności obowiązującą do dnia 14.01.2019 roku można pobrać TUTAJ.