Polityka prywatności dla aplikacji wydanie 01 z dnia 01.10.2022

(dalej również jako „Polityka aplikacji”)

 1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma Kratki.pl Marek Bal zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli przy ul. W. Gombrowicza 4, 26–660 Jedlińsk, telefon: 48 389 99 00, e-mail: [email protected]  NIP: 7961158007, REGON: 670814979 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki (dalej również jako „Administrator”). Na potrzeby opisania Państwa praw i zasad wynikających z Polityki będziemy Państwa nazywać  czasem „Użytkownikiem”. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem aplikacji i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Czy Polityka może być zmieniona i dlaczego? – Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:
  1. wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  2. stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

W celu wprowadzenia zmian w Polityce każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania oraz z datą wejścia w życie.

Niniejsze wydanie 01 Polityki dla aplikacji obowiązuje od dnia 01.09.2022 roku;

 1. Zgłaszanie naruszeń IOD Kratki.pl- w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danychpl na adres e-mail: [email protected] (dalej również jako „Inspektor Danych Osobowych”).
 2. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Rezygnacja/wycofanie zgody - proszę pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać stosowną informację Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected]
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres email: [email protected]
 5. Zawieszenie przetwarzania danych realizowane będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.
 6. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected]
 7. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych  na adres e-mail: [email protected]
 8. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Kratki.pl Marek Bal może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.
 9. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu prawo do:
  1. sprostowania danych nieprawidłowych;
  2. uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma Kratki.pl Marek Bal przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych  na adres e-mail: [email protected]

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO, wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.
 2. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator  chroni Państwa interesy, a w szczególności zapewnia, żeby  dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora  lub Inspektora Ochrony Danych  z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO Kratki.pl.
 3. Przejrzystość  – Staramy się aby nasz aplikacja wraz z informacjami w niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku zbierania danych wskazujemy szczegółowe cele (konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia lub spostrzeżenia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do  Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail [email protected]
 1. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z aplikacji, w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu i/lub jeżeli są związane z technologią cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od Państwa zgody, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:

 1. dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 2. Administrator dane osobowe przechowuje dłużej aby zabezpieczyć jakiekolwiek Państwa roszczenia  wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;
 3. w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.
 1. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, które Was dotyczą w zakresie:
  1. celu przetwarzania;
  2. kategorii pozyskiwanych danych;
  3. informacji o odbiorcach danych;
  4. planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
  5. informacji o uprawnieniach;
  6. informacji o prawie do skargi;
  7. źródła danych;
  8. automatycznie podejmowanych decyzji.
 1. Udostępnianie danych – firma Kratki.pl udostępnia Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:
  1. usług marketingowych;
  2. realizacji kampanii promocyjnych;
  3. dostosowywaniu do Państwa potrzeb treści bądź funkcji aplikacji
  4. realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych
  5. - spółkom zależnym
  6. - stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią
  7. - innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji
  8. - właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kratki.pl stanowi:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych  jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Państwa danych. Czasami, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie, realizacja dedykowanych Państwu reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na Państwa decyzje konsumenckie , za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 22 ust. 2 lit. c RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

W pozostałych (innych) celach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

  1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Państwem, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomości ), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Zakres przetwarzanych danych.
  1. Imię i nazwisko– podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu; Sama aplikacja nie wykorzystuje żadnych danych osobowych
  2. Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – może być nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu; Sama aplikacja nie wykorzystuje żadnych danych związanych z miejscem zamieszkania użytkownika
  3. Nr urządzenia końcowego(telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – aplikacja nie wykorzystuje żadnych numerów urządzeń, na których jest zainstalowana
  4. Adres email– poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. Aplikacja używa adresu e-mail przy logowaniu
  5. – inne – w trakcie rejestracji w aplikacji, w celu realizacji usługi konieczne będzie podanie loginu oraz hasła

W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

 1. Oświadczenia twórcy aplikacji

Firma Kratki Marek Bal jest autorem i jedynym właścicielem aplikacji

 1. Aplikacja, jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest wolna od wad prawnych oraz stanowidzieło oryginalne, spełniające kryteria wskazane w treści art.1 Prawa autorskiego.
  1. Aplikacja jest chroniona prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami z zakresu ochrony własności intelektualnej.
  2. Nazwa oraz logo Aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.
  3. Administrator nie udziela Użytkownikowi żadnych praw do znaków towarowych i usługowych.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo własności do wszystkich kopii Aplikacji oraz innych praw, które nie zostały wyraźnie przeniesione na Użytkownika.
 2. Aplikacja jest rozpowszechniana bez opłat licencyjnych i abonamentowych.
 3. Właściciel nie dopuszcza użycia aplikacji w połączeniu z urządzeniami lub aplikacjami firm trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z takiego użytkowania
 4. Właściciel dołożył wszelkich starań, aby aplikacja była wolna od błędów i by jejfunkcjonalność spełniała najwyższe standardy oraz oczekiwania Klientów. Tym samym Właściciel zobowiązuje się do usuwania wad aplikacji, powstałych w wyniku ewentualnych błędów jej twórców a uniemożliwiających korzystanie z aplikacji
 5. Właściciel deklaruje, że prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie aplikacji nie powinno generować błędów i problemów funkcjonalności
 6. Właściciel aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w aplikacji oraz ich skutkipowstałe w rezultacie nieuprawnionego, nieautoryzowanego lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniemAplikacji lub z instrukcją) instalowania lub korzystania z aplikacji przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 7. Właściciel aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (obejmujące w szczególnościutracone korzyści, szkody wynikające z przerw w działaniu, utraty informacji lub inne stratyniematerialne) będące następstwem używania lub niemożności używania aplikacji.

Użytkownik nie może w żaden sposób:

 • obchodzić lub podejmować próby obchodzenia zastosowanych w Aplikacji technicznychśrodków ochrony,
 • dokonywać poprawek w aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować lubadoptować aplikację do własnych potrzeb,

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do odpowiedzialności, której zgodnie z prawem właściwym nie można wyłączyć lub ograniczyć.

21.Wykorzystywane zasoby w aplikacji 

 1. Aplikacja do prawidłowego i pełnego działa potrzebuje dostępu do Internetu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.
 2. Na etapie parowania z nowym urządzeniem, którym aplikacja ma sterować jest wymagane przyznanie dostępu do Bluetooth-a.
 3. W przypadku automatyzacji procesu parowania lub udostępniania sterowania urządzeniem dodatkowo wymagany jest dostęp do aparatu urządzenia mobilnego.
 4. W szczególnych przypadkach aplikacja może wymagać włączenia geolokalizacji opartej na systemie GPS, wówczas użytkownik zostanie powiadomiony o takiej sytuacji - może nie wyrazić zgody na jej udostępnienie.
 5. Aplikacja do wysyłania komunikatów push wykorzystuje zewnętrzną usługę Firebase Cloud Messaging, której szczegółowy opis można znaleźć pod adresem https://firebase.google.com/support/privacy
 6. Aplikacja może zapisywać nieznaczne ilości danych na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej urządzenia, które będą zawierały informacje o konfiguracji samej aplikacji.
 7. Urządzenie (biokominek, Ragnar itp) zbiera dane statystyczne. Dane statystyczne zawierają czas pracy na dobę. Dane te są wysyłane na serwer raz na dobę przez urządzenie jeśli zostanie ono podłączone do internetu.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Robert Leśniak, [email protected]

Zapisz się do
newslettera "Kratek"

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj ekskluzywne aktualizacje, atrakcyjne oferty oraz cenne informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową!

Newsletter background image

Metody dostawy

Metody płatności

Copyright © 2023 kratki.com Wszelkie prawa zastrzeżone