REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
KRATKI.PL MAREK BAL DOSTĘPNEGO POD ADRESEM
https://kratki.com/

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.

Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, akceptacja wszystkich ich postanowień oraz zobowiązanie się do korzystania ze Sklepu zgodnie z ich postanowieniami.

Jeżeli nie akceptujesz któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności, nie powinieneś korzystać ze Sklepu.

Sklep dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się przyznanych mu praw. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego też postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.

Sprzedawca jest zobowiązany wykonać Umowę zawartą z Kupującym zgodnie z jej postanowieniami, a za brak zgodności świadczenia z Umową ponosi odpowiedzialność.

  • § 1. DEFINICJE

   Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

   Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://kratki.com/;

   Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

   Sprzedawca – Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli, przy ul. Witolda Gombrowicza 4, 26 - 660 Jedlińsk, telefon: 48 389 99 11, e-mail: [email protected], NIP: 7961158007, REGON: 670814979, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 

   Kupujący –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

   Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy z mocy prawa; 

   Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z sobotami, niedzielami i dniami wolnymi od pracy z mocy prawa;

   Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz, umożliwiający utworzenie Konta; 

   Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

   Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta;

   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą; 

   Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres e-mail. Przyjęcie przez Kupującego Oferty indywidualnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu oraz Polityką Prywatności Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

   Umowa  – umowa sprzedaży lub montażu Produktu, zawierana za pośrednictwem Sklepu;

   Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami;

   Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru Kupującego;

   Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty;

   Dowód zakupu – faktura VAT potwierdzająca zakup Produktu; 

   Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem;

   Formularz odstąpienia od Umowy – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy;

   Formularz reklamacyjny – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji;

   Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii,  klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.;

   Wykonawca - zewnętrzny podmiot, przy pomocy której Sprzedawca wykonuje na rzecz Kupujących usługi;

  • § 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
   1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
    1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie; 
    2. umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie Formularza zamówienia; 
    3. umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez przesłanie Kupującemu przez Sprzedawcę Oferty indywidualnej; 
    4. prowadzeniu Newslettera.
   2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności i ich akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
   3. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   4. W Sklepie mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu.
   5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
   6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
   7. Kontakt ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących Sklepu możliwy jest pod adresem e-mail [email protected], numerem telefonu 48 389 99 11 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie.
  • § 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
   1. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
    1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto; 
    2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu;
    3. złożenie Zamówienia poprzez akceptację otrzymanej od Sprzedawcy Oferty indywidualnej.
   2. Zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt a i b, można składać przez 7 Dni kalendarzowych w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
   3. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w 3. ust. 1 pkt a, konieczne jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
   4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w § 3. ust. 1 pkt b, konieczne jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu.
   5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w § 3. ust. 1 pkt c, niezbędne jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.
   6. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 15:30 w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w następny Dzień roboczy.
   7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail.
   8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na Dowodzie zakupu. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży detalicznej pod nr tel. 48 389 99 11 lub wysyłając e-maila na adres: [email protected]. Każdorazowa zmiana może spowodować zmianę czasu realizacji Zamówienia.
   9. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 60 Dni roboczych. Czas ten jest różny w zależności od rodzaju Produktu oraz jego dostępności.
   10. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
   11. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (m.in. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu.
   12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 Dni kalendarzowych braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
  • § 4. PŁATNOŚCI
   1. Wszystkie ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe. Do całkowitej kwoty Zamówienia dodatkowo doliczone zostaną koszty dostawy.

   Dla Kupujących zamawiających Produkt z miejscem dostawy poza granicami celnymi Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii Północnej) wszystkie ceny są cenami netto, to znaczy ceny zamieszczone w Sklepie nie zawierają podatku VAT, ceł i innych opłat importowych. Podatek VAT, cło i inne opłaty importowe które mogą mieć zastosowanie zgodnie z prawem danego kraju przeznaczenia z tytułu importu dóbr, powinny zostać zgłoszone i rozliczone przez Kupującego w momencie zakupu lub dostawy.

   Ze względu na znaczące różnice przepisów importowych poszczególnych państw, zalecamy kontakt z urzędem celnym kraju przeznaczenia Produktu, aby zapoznać się z obowiązkami i opłatami związanymi z importem.

    1. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.
    2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. Kupujący w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Dowód zakupu w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk, przesyłany będzie na wskazany przez Kupującego podczas rejestracji Konta lub składania Zamówienia adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania przez Kupującego faktury VAT w formie papierowej Kupujący proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 48 389 99 11 lub adresem e-mail [email protected].
     1. W przypadku złożenia Zamówienia jako przedsiębiorca, Sklep będzie wymagał podania przez Kupującego dodatkowych danych (m.in. nazwa firmy, NIP / VAT UE), w stosunku do danych wymaganych od Kupującego, składającego Zamówienie jako Konsument, co wynika z obowiązków podatkowych obciążających Sprzedawcę i Kupującego.
     2. W przypadku złożenia Zamówienia i uzupełnienia danych przez Kupującego występującego w charakterze Konsumenta, nie ma możliwości zmiany charakteru tej sprzedaży na profesjonalną, tzn. taką, w której Kupujący będzie występował jako przedsiębiorca.
     3. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego z państwa Unii Europejskiej innego niż Polska, występującego w charakterze przedsiębiorcy, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy skan wypełnionego i podpisanego potwierdzenia odbioru Produktu, które zostanie wysłane wraz z Dowodem zakupu.
     4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty (w określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez Kupującego rodzaju i miejsca dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności):
      1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy;
      2. karty płatnicze (Autopay)
       1. Visa
       2. Visa Electron
       3. Mastercard
       4. MasterCard Electronic
       5. Maestro
      3. płatność elektroniczna (internetowa) – Autopay, Klarna, Kevin EU; 
      4. PayPal Express Checkout;
      5. płatność za pobraniem - zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki;
      6. płatność rekurencyjna;
      7. płatność ratalna (w postaci kredytu konsumenckiego) – Autopay.
     5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
     6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w 4. ust. 7 pkt a i e Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% całkowitej kwoty Zamówienia. Przelewy z zapłatą należy kierować na jeden z poniżej wskazanych kont bankowych Sprzedawcy:
      1. dla płatności w złotych polskich:
       mBank CompanyNet
       Numer rachunku bankowego: PL07114010940000237330001001
       Kod Swift : BREXPLPWXXX
      2. dla płatności w EURO:
       mBank CompanyNet
       Numer rachunku bankowego: PL23114010940000237330001004
       Kod Swift : BREXPLPWXX
      3. dla płatności w funtach brytyjskich:
       mBank CompanyNet
       Numer rachunku bankowego: PL17114010940000237330001015
       Kod Swift : BREXPLPWXXX
      4. dla płatności w dolarach amerykańskich:
       mBank CompanyNet
       Numer rachunku bankowego: PL93114010940000237330001005
       Kod Swift : BREXPLPWXXX
      5. dla płatności w koronach czeskich:
       Numer rachunku bankowego: PL11114010940000237330001026
       Kod Swift: BREXPLPWLUB
      6. dla płatności w forintach węgierskich:
       Numer rachunku bankowego: PL54 1140 1094 0000 2373 3000 1028
       Kod Swift: BREXPLPWXXX
      7. dla płatności w lejach rumuńskich:
       Numer rachunku bankowego: PL81 1140 1094 0000 2373 3000 1027
       Kod Swift: BREXPLPWXXX
     7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w § 4. ust. 7 pkt b i c, Produkty są wysyłane po pozytywnym wyniku autoryzacji 100% całkowitej kwoty Zamówienia.
     8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w § 4. ust. 7 pkt d, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 60 Dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).
     9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w 4. ust. 7 pkt a, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 Dni kalendarzowych od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
     10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w § 4. ust. 7 pkt f, po wydaniu przez bank pozytywnej decyzji kredytowej, bank powiadomi Sprzedawcę o możliwości realizacji zamówionego towaru. Produkty są wysyłane po otrzymaniu od banku informacji o pozytywnej decyzji kredytowej.
     11. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem:
      1. Autopay obsługiwane są przez Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590;
      2. PayPal Express Checkout obsługiwane są przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”);
      3. Klarna obsługiwane są przez Klarna Bank AB (publ), Corp. ID No. 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.
      4. Kevin EU, UAB, kod osoby prawnej 304777572, adres siedziby Lvovo ul. 25-104, LT-09320 Wilno, Republika Litewska, zarejestrowana w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej. Organ nadzorczy Spółki – Bank Litwy (adres: Gedimino av. 6, LT-01103 Wilno, Republika Litewska, tel.: +370 5 2680029, faks: +370 5 2628124), Spółka posiada licencję instytucji płatniczej nr 36 wydaną przez Bank Litwy. Adres e-mail Spółki – [email protected], Strona internetowa Spółki – www.kevin.eu.

   4.1 KOREKTY FAKTUR

     1. W przypadkach opisanych poniżej Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej. Akceptację Regulaminu traktuje się jako zgodę Kupującego na wystawienie faktury korygującej, w przypadku spełnienia warunków do dokonania korekty (bez konieczności dodatkowego ustalania z Kupującym warunków wystawienia faktury korygującej).
     2. Sytuacje, w których Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej na zasadach opisanych w § 4.1 ust. 1 to:
      1. przyjęcie zwrotu Produktu lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonanego przez Kupującego;
      2. przyjęcie reklamacji Produktu złożonej przez Kupującego;
      3. udzielenie Kupującemu rabatu potransakcyjnego lub obniżenie ceny po sprzedaży Produktu;
      4. rezygnacja przez Kupującego z Zamówienia, w stosunku do którego została zapłacona zaliczka i wystawiona faktura zaliczkowa bądź nierozliczenie zaliczki wpłaconej przez Kupującego z innych powodów;
      5. oczywiste błędy w wystawionej fakturze, dostrzeżone po dostawie Produktu.
     3. W sytuacji, o której mowa w § 4.1 ust. 2 lit a Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej w chwili zakończenia wewnętrznego procesu, przyjęcia zwrotu Produktu lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wystawienia korekty dokumentu WZ.
     4. W sytuacji, o której mowa w § 4.1 ust. 2 lit b Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej w chwili zakończenia wewnętrznego procesu, akceptacji reklamacji Produktu i poinformowania o tym Kupującego. W przypadku, w którym przyjęcie reklamacji kończy się przyjęciem zwrotu Produktu zastosowanie ma procedura opisana w ust. 3.
     5. W sytuacji, o której mowa w § 4.1 ust. 2 lit c Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej w chwili udzielania rabatu potransakcyjnego lub obniżenia ceny po sprzedaży Produktu i poinformowania o tym Kupującego.
     6. W sytuacji, o której mowa w § 4.1 ust. 2 lit d Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej w chwili przyjęcia rezygnacji z Zamówienia bądź w chwili nierozliczenia zaliczki wpłaconej przez Kupującego z innych powodów i poinformowania o tym Kupującego.
     7. W sytuacji, o której mowa w § 4.1 ust. 2 lit e Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej w chwili dostrzeżenia błędu na fakturze, poinformowania o nim Kupującego i braku niezwłocznego (w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania przez Kupującego wiadomości) sprzeciwu ze strony Kupującego.
     8. Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej również we wszelkich innych sytuacjach, które będą tego wymagać, jednak wtedy szczegóły dotyczące faktury korygującej będą ustalane w sposób dwustronny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

   4.2. PŁATNOŚĆ REKURENCYJNA

     1. Z płatności rekurencyjnej może skorzystać Kupujący niebędący Konsumentem.
     2. Kupujący, w celu skorzystania z płatności rekurencyjnej zobowiązuje się do podania Sprzedającemu danych karty płatniczej.
     3. W celu zarejestrowania karty płatniczej, Kupujący w ramach procesu wypełniania Formularza rejestracji, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane karty płatniczej (16 lub 19-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV/CVC) oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu dotyczące płatności rekurencyjnej.
     4. Kupujący dokonując akceptacji postanowień Regulaminu dotyczących płatności rekurencyjnej wyraża zgodę na rejestrację karty płatniczej w trakcie procesu płatności.
     5. Kupujący, który dobrowolnie i świadomie, wyrazi zgodę na płatność rekurencyjną będzie obciążany ze swojej karty płatniczej w wysokości odpowiadającej wysokości ostatecznie zatwierdzonego przez Kupującego Zamówienia.
     6. Płatność za Zamówienie będzie pobierana z karty płatniczej najwcześniej po ostatecznym zatwierdzeniu przez Kupującego Zamówienia co oznacza, że płatność będzie pobierana po złożeniu zamówienia w Sklepie.
     7. Faktura VAT za złożone Zamówienie będzie wystawiana i przesyłana Kupującemu na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
     8. Częstotliwość obciążeń jest zmienna i zależy od częstotliwości składania Zamówień przez Kupującego.
     9. Karta płatnicza Kupującego będzie obciążana każdorazowo po ostatecznym zatwierdzeniu przez Kupującego Zamówienia do czasu zgłoszenia rezygnacji przez Kupującego z cyklicznego obciążania karty płatniczej.
     10. W przypadku, gdy próba obciążenia karty płatniczej nie powiedzie się Sprzedawca dokona kolejnej próby obciążenia karty płatniczej w przeciągu 1 Dnia roboczego od daty pierwszej próby.
     11. W przypadku dwóch prób obciążenia karty płatniczej zakończonych niepowodzeniem Zamówienie zostanie anulowane.
     12. Kupujący jest uprawniony do rezygnacji z cyklicznego obciążania karty płatniczej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], zgłoszenie telefoniczne pod numer 48 389 99 00 lub kontakt z opiekunem handlowym.
     13. W celu uniemożliwienia najbliższego obciążenia karty płatniczej Kupującego zgłoszenie rezygnacji powinno zostać dostarczona najpóźniej na 2 Dni robocze przed datą planowanego obciążenia.
     14. W razie jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami cyklicznymi kartą płatniczą Kupujący może kontaktować się pod numer infolinii 48 389 99 00 lub adres e-mail [email protected].

    

   4.3. PŁATNOŚĆ RATALNA (w postaci kredytu konsumenckiego)

    1. Z płatności ratalnej (w postaci kredytu konsumenckiego) może skorzystać Kupujący będący konsumentem.
    2. Płatność ratalna realizowana jest przez Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590.
    3. Informacja o procesie udzielenia zgody na kredyt konsumencki znajduje się pod linkiem […].
  • § 5. DOSTAWA


   1. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy zamówionych Produktów (w określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez Kupującego rodzaju i miejsca dostawy czy wielkości przesyłki Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod dostawy):

    1. dostarczenie Produktów przez firmy kurierskie;

    2. dostawa Produktów do paczkomatu;

    3. odbiór Produktów w punkcie.   2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

   3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.


   Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (poza Irlandią Północną), obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Kupującego.   1. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia Zamówienia.


   W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, Kupujący informowany jest o obowiązku uiszczenia kosztów dostawy. O ostatecznych kosztach dostawy Kupujący poinformowany zostanie mailowo niezwłocznie po tym jak Sprzedawca ustali wysokość tych kosztów.   1. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju i wielkości przesyłki oraz adresu dostarczenia przesyłki. Ostateczna wysokość kosztów dostawy widoczna jest w trakcie składania Zamówienia.

   2. Orientacyjny czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co następuje w Dni robocze) wynosi:

    1. w przypadku paczki: 2 Dni robocze;

    2. w przypadku paczki dostarczanej do paczkomatu: 2 Dni robocze;

    3. w przypadku odbioru w punkcie: 2 Dni robocze;

    4. w przypadku palety: 2 Dni robocze.   3. Czas oczekiwania na przesyłkę na terenie Unii Europejskiej, od momentu wydania jej kurierowi (co następuje w Dni robocze) jest różny, w zależności od adresu dostarczenia przesyłki, standardowo nie przekracza jednak 7 Dni kalendarzowych.


   Poza terenem Unii Europejskiej czas oczekiwania na przesyłkę jest dłuższy, zależny od adresu dostarczenia przesyłki, standardowo nie przekracza jednak 14 Dni kalendarzowych. Po złożeniu zamówienia z adresem dostarczenia przesyłki poza terenem Unii Europejskiej, kupujący zostanie poinformowany indywidualnie, poprzez wiadomość e-mail o planowym terminie doręczenia przesyłki.   1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.

  • § 6. MONTAŻ
   1. W niektórych przypadkach Kupujący może zakupić kompleksową usługę montażu, zawierającą Produkty potrzebne do wykonania usługi. Sprzedawca może świadczyć usługi poprzez Wykonawców. W takim wypadku Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania Wykonawców jak za swoje własne w zakresie prac stanowiących przedmiot Umowy.
   2. Sprzedawca świadczy usługi montażu na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego. Montaż może być zamówiony przez Kupującego w Sklepie, ale też poprzez inny kontakt ze Sprzedawcą tj. kontakt mailowy czy telefoniczny.
   3. Po uzgodnieniu wszystkich niezbędnych elementów Zamówienia usługi montażu Kupujący otrzyma od Sprzedawcy (na wskazane przez siebie dane kontaktowe) informacje o opisie zamówionej usługi, cenie, adresie realizacji usługi oraz terminie realizacji.
   4. Na usługę montażu składa się wpięcie Produktu do w pełni sprawnego przewodu kominowego. Inny zakres usług jest możliwy po sporządzeniu indywidualnej wyceny zakresu prac i kosztów oraz zaakceptowaniu jej przez obydwie strony.
   5. Usługa realizowana będzie w terminie uzgodnionym pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w procesie uzgadniania szczegółów Zamówienia.
   6. W przypadku gdy montaż, ze względu na specyfikę Produktu, odbywa się na zewnątrz, Strony będą ustalać nowy termin realizacji usługi każdorazowo, gdy warunki pogodowe uniemożliwią realizację usługi.
   7. Obowiązki Kupującego:
   • przygotowanie pomieszczenia, w którym ma być realizowana usługa montażu tj. montaż powinien odbywać się w pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym przed warunkami panującymi na zewnątrz lokalu, tj. które powinno posiadać m.in.: okna, ściany, szczelny dach (ewentualnie na zewnątrz, gdy wskazuje na to specyfika Produktu), i w którym:
    1. powinna panować odpowiednia wilgotność i temperatura pokojowa;
    2. zapewniona będzie wolna przestrzeń niezbędna do wykonania prac montażowych, a inne przebywające w tym samym momencie ekipy montażowo-remontowe nie będą przeszkadzać w przeprowadzaniu montażu;
    3. wymiary powinny umożliwiać montaż Produktu;
    4. przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, wentylacyjne powinny znajdować się w miejscach umożliwiających podłączenie Produktu;
    5. instalacja kominowa do której Produkt ma zostać podłączony musi być sprawna.
   • przekazanie monterowi Produktów do wykonania usługi montażu (jeżeli zostały wcześniej doręczone Kupującemu). Produkty, które mają być montowane powinny być składowane w pomieszczeniu, w którym będzie odbywać się montaż. Jeżeli powierzchnia pomieszczenia jest za mała lub składowane Produkty utrudniałyby poruszanie się, Produkty mogą znajdować się w sąsiednim pomieszczeniu na tej samej kondygnacji.
   • obecność Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej w trakcie wykonywania prac montażowych.
   1. Powstałe w trakcie usług świadczonych przez Sprzedawcę odpady stanowią własność Kupującego.
   2. W przypadku braku możliwości realizacji montażu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący może zostać obciążony związanymi z tym rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę.
   3. Kupujący wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji zdjęciowej przed, w trakcie i po montażu.
   4. Po zakończeniu montażu Kupujący i Wykonawca/Sprzedawca spisują protokół z wykonania usługi. W protokole Strony mogą potwierdzić prawidłowe wykonanie prac lub zgłosić do wykonanych prac zastrzeżenia.
   5. Kupujący może zareklamować wykonaną usługę montażu. Do reklamacji usługi montażu stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 8 Regulaminu.
   6. Sprzedawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonaną usługę montażu. Kupujący może skorzystać z gwarancji stosując odpowiednio przepisy określone w § 9 Regulaminu.
  • § 7. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI
   1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem, obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez kuriera, tj. niezaczekania do momentu sprawdzenia przesyłki, Kupujący ma obowiązek w dniu jej odebrania zgłosić szkodę firmie przewozowej obsługującej dostawę.
   2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera. Kurier ma obowiązek spisać protokół szkody, w przypadku odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta właściwego dla firmy przewozowej obsługującej dostawę.
   3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
   4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji pod numerem 389 99 11.
   5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected].
   6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
   7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kurierów firm przewozowych, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
   8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy
    Kratki.pl Marek Bal Wsola
    Gombrowicza 12 - Hala O
    26-660 Jedlińsk.
   1. Postanowienia ustępów 1 – 8 nie mają zastosowania do Kupujących będących Konsumentami. W przypadku tych osób Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
  • § 8. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE
   1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
   2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Formularz reklamacyjny, a także Formularz reklamacyjny w formacie pliku tekstowego. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego Formularza reklamacyjnego lub przesłanie wypełnionego Formularza reklamacyjnego, do Sprzedawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Z powodów technicznych i organizacyjnych reklamacja zgłoszona przez Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu będzie rozpatrywana szybciej.
   3. Kupujący nie musi korzystać z formularzy przygotowanych przez Sprzedawcę.
   4. Do reklamowanego Produktu Kupujący proszony jest o dołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii.
   5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu. Uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki Dowodu zakupu oraz informacji o numerze zamówienia i adresie e-mail Kupującego w celu ułatwienia rozpatrywania reklamacji.
   6. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy
    Kratki.pl Marek Bal Wsola
    Gombrowicza 12 - Hala O
    26 – 660 Jedlińsk.
   1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 Dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
   3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
   4. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
   5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących niebędących Konsumentami zostaje całkowicie wyłączona.
  • § 9. GWARANCJA
   1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
   2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
   3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu lub montażu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
   4. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
   5. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
   6. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wypełnić Formularz reklamacyjny lub wysłać na adres e-mail: [email protected]wypełniony Formularz reklamacyjny. Kupujący proszony jest o dołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii oraz karty gwarancyjnej. Z powodów technicznych i organizacyjnych reklamacja zgłoszona przez Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu będzie rozpatrywana szybciej.
   7. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 Dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia.
   8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • § 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 Dni kalendarzowych:
    1. w przypadku kupna jednego Produktu -  od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu;
    2. w przypadku zakupu wielu Produktów, które są dostarczane osobno - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów;
    3. w przypadku zakupu Produktów, które są dostarczane partiami lub w częściach - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
    4. w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszego z Produktów.
   2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadkach opisanych przepisami prawa, przede wszystkim:
    1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
    2. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    3. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    4. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
   3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego Sprzedawcy w dowolny sposób. Kupujący może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu.
   4. Z powodów technicznych i organizacyjnych oświadczenie zgłoszone przez Formularz odstąpienia od Umowy na stronie Sklepu będzie rozpatrywane szybciej.
   5. Kupujący, odstępując od Umowy zawartej na odległość, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 Dni kalendarzowych od daty złożenia odstąpienia. Produkty zwracane przy odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres:
    Kratki.pl Marek Bal
    Wsola Gombrowicza 12 - Hala O
    26-660 Jedlińsk.
    Uprzejmie prosimy o dołączenie do zwracanego Produktu Dowodu zakupu lub jego kopii.
   1. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Kupujący poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty wysyłki Produktu przez kuriera).
   2. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący może skorzystać z Produktu zakupionego na odległość, tylko w taki sposób w jaki można to zrobić w sklepie stacjonarnym, nie może natomiast takiego Produktu używać. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku wyrządzenia szkody, polegającej na zmniejszeniu wartości Produktu, będącej wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca wystawi notę obciążającą na Kupującego, co będzie skutkowało pomniejszeniem wartości zwrotu płatności o wartość szkody lub wezwie Kupującego do pokrycia wartości szkody.
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do Kupującego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 Dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku zwrotu środków za płatność dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. W przypadku płatności przy użyciu metod płatności elektronicznej, płatności za pobraniem czy płatności rekurencyjnej konieczne jest podanie przez Kupującego numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
   5. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   6. W przypadku odstąpienia od Umowy i wysłania Produktu na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem Sprzedawca obciąży Kupującego poniesionymi kosztami przesyłki.
   7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących Konsumentami.
  • § 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
   2. W przypadku uwag, wątpliwości i/lub chęci zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl pod adresem e-mail [email protected].
  • § 12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH


   1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

   2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

   3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

   4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

  • § 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. niedostępność Sklepu spowodowanego działaniem Siły wyższej; 
    2. działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność;
    3. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego;
    4. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług; 
    5. skutki korzystania ze Sklepu przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
    6. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym;
    7. za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
  • § 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 Dniach kalendarzowych od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
   2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   3. Sprzedawca umożliwia dostęp do opinii Kupujących przy współpracy z profesjonalnymi podmiotami:
    1. eKomi Holding GmbH Zimmerstr. 11 10969 Berlin, Germany;
    2. pl - Fabrykę e-biznesu Spółkę z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630;

   którzy zapewniają (w ramach świadczonych przez te podmioty usług), że opinie te pochodzą od Kupujących, którzy używali danego Produktu lub go nabyli.

   1. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin z dnia 08 sierpnia 2022 roku.

Regulaminy obowiązujące wcześniej można pobrać TUTAJ.

Załączniki:

Formularz odstąpienia od Umowy;

Formularz reklamacyjny;

Join our newsletter

Join our newsletter and receive exclusive updates, attractive offers and valuable information directly to your inbox!

Newsletter background image

Shipping methods

Payment methods

Copyright © 2023 kratki.com Wszelkie prawa zastrzeżone