• Úvod
 • Zásady ochrany osobních

Zásady ochrany osobních

Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu www.kratki.com/sklep/ edice 04 ze dne 10. října 2021. (dále také jen "politika")

1)Společnost pl Marek Bal respektuje vaše práva a dodržuje zákon o ochraně osobních údajů.Zavazuje se zachovávat bezpečnost informací a tím i důvěrnost, integritu a odpovědnost za získané osobní údaje. Všichni zaměstnanci organizace, včetně prodejny, prošli řadou školení o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením RODO (nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů je společnost Kratki.pl Marek Bal se sídlem ve Wsole, ulice W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, telefon: 48 389 99 00, e-mail: [email protected], NIP: 7961158007, REGON: 670814979, zapsaná v Centrálním registru evidencí a informací o podnikatelské činnosti vedeném ministrem hospodářství (dále také "správce").

2)Pro účely popisu vašich práv a pravidel podle těchto zásad vás někdy označujeme jako "uživatele". Uživatelem se rozumí subjekt, kterému mohou být v souladu s Provozním řádem internetového obchodu https://kratki.com/sklep/ poskytovány elektronické služby nebo s nímž může být uzavřena Smlouva o poskytování služeb elektronickými prostředky.

Může být tato politika změněna a proč? - Správce může tuto politiku v budoucnu změnit, např. z důvodu:

a)zavedení změn platných právních předpisů, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronicky nebo upravujících práva spotřebitelů, které mají vliv na práva a povinnosti Správce nebo práva a povinnosti subjektu údajů;

neustálý rozvoj elektronických služeb způsobený rozvojem síťových technologií, včetně využívání a vývoje nových řešení, např. v oblasti funkčnosti;

 1. b) Za účelem provedení změn Zásad správce vždy umístí na internetové stránky organizace a prodejny informaci o změnách Zásad spolu s odkazem na pořadové číslo vydání a datum nabytí jejich účinnosti.

 

Toto vydání 03 zásad je účinné od 11/10/2021;

 

3) Nahlášení porušení DPO společnosti Kratki.pl - pokud máte dotazy, obavy nebo potřebujete nahlásit stížnost/porušení, zašlete prosím informace pověřenci pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu: [email protected] (dále také "pověřenec pro ochranu osobních údajů").

Ohlášení porušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu - subjekt údajů může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (PUODO).

4) Zrušení/odvolání souhlasu - upozorňujeme, že udělený souhlas může kterýkoli subjekt údajů kdykoli odvolat. Za tímto účelem zašlete příslušné informace inspektorovi osobních údajů na následující e-mailovou adresu: [email protected]

5) Právo na omezení zpracování - v případě, že máte pochybnosti o správnosti a úplnosti zpracování osobních údajů, zpochybňujete jejich správnost, je třeba takové oznámení zaslat na následující e-mailovou adresu: [email protected]. Pozastavení zpracování údajů se provádí na dobu, která správci umožní ověřit správnost a úplnost údajů.

6) Právo na výmaz údajů (být zapomenut) - v případě, že shromážděné údaje nejsou nezbytné pro realizaci účelů, byl odvolán souhlas, který byl jediným základem pro zpracování, byla vznesena námitka proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně, povinnost výmazu vyplývá z právních předpisů, máte právo požadovat výmaz všech svých osobních údajů. Takovou žádost zašlete pověřenci pro ochranu osobních údajů na následující e-mailovou adresu: [email protected]

Právo na přenositelnost údajů - máte právo získat a/nebo zaslat své údaje jinému správci ve formátu, který je běžně dostupný a používaný všemi vnitrostátními subjekty a subjekty EU. Takovou žádost zašlete pověřenci pro ochranu osobních údajů na následující e-mailovou adresu: [email protected]

7) Právo na přístup - na základě písemné žádosti je správce údajů povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Je důležité poznamenat, že první výtisk je vydáván zdarma. V případě žádosti o další kopie může společnost Kratki.pl Marek Bal účtovat poplatek za zpracování, který pokryje administrativní náklady spojené s takovou akcí.

8) Právo na opravu údajů - snažíme se zajistit, aby vaše údaje byly správné a úplné. V případě odchylky od těchto dvou zásad máte právo:

oprava nesprávných údajů;

Doplnění neúplných informací.

Společnost Kratki.pl Marek Bal přijala zásadu minimalizace shromažďovaných údajů v závislosti na konkrétním účelu zpracování. Jakékoli nesrovnalosti prosím oznamte inspektorovi ochrany údajů na následující e-mailovou adresu: [email protected]

9) Podmínky pro souhlas dítěte mladšího 16 let - podle dohody o ochraně osobních údajů je k souhlasu nutný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, pokud je dítě mladší 16 let. Veškeré transakce a/nebo úkony provedené bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců jsou neplatné.

10) Předávání údajů třetím stranám - Správce chrání vaše zájmy a zejména zajišťuje, aby údaje byly zpracovávány zákonně, shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Subjekt, který žádá správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů o osobní údaje, by měl vždy uvést právní základ, který žádost odůvodňuje. V opačném případě bude žádost rovnou zamítnuta. Pokud je právní základ uveden, bude analyzován, a pokud nebude nalezen, bude zamítnut. Záznam o této akci zůstává v dokumentaci Kratki.pl RODO.

11) Transparentnost - Vážení, snažíme se, aby naše webové stránky, informace na nich obsažené a žádosti o souhlas byly pro vás snadno dostupné, transparentní, srozumitelné, psané jasným a jednoduchým jazykem. V každém případě shromažďování údajů uvádíme konkrétní účely (konkrétní, výslovné a právně odůvodněné), pro které vaše osobní údaje shromažďujeme. V případě, že máte jiný názor nebo připomínky, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [email protected].

12) Uchovávání údajů - Vážení, získané údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely zpracování a pro splnění zákonných požadavků (např. uchovávání údajů do uplynutí promlčecí lhůty pro reklamace). Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu používání obchodu, v případě marketingových aktivit až do vznesení námitky a/nebo v souvislosti s technologií cookies až do vymazání těchto souborů pomocí nastavení internetového prohlížeče.

V případě, že zpracování osobních údajů závisí na vašem souhlasu, jsou tyto údaje zpracovávány, dokud svůj souhlas neodvoláte. V každém případě:

 

 1. osobní údaje budou uloženy, pokud právní předpisy, např. účetní nebo daňové předpisy, ukládají správci povinnost je zpracovávat;
 2. Správce uchovává osobní údaje po delší dobu za účelem zajištění Vašich případných nároků vůči společnosti, za účelem uplatnění nároků Správce a za účelem uplatnění nebo obrany nároků třetích osob, a to po dobu jejich promlčecí doby stanovené právními předpisy, zejména občanským zákoníkem;
 3. v závislosti na rozsahu osobních údajů a účelu jejich zpracování mohou být uchovávány po různou dobu, přičemž rozhodující je delší doba uchovávání.

13) Právo na přístup k údajům - upozorňujeme, že máte právo získat informace o zpracovávaných osobních údajích, které se vás týkají:

 1. a) účel zpracování;
 2. b) kategorie shromážděných údajů;
 3. c) informace o příjemcích údajů;
 4. d) plánovanou dobu uchovávání (zničení) údajů;
 5. e) informace o vašich právech;
 6. f) informace o právu podat stížnost;
 7. g) zdroj dat;
 8. h) automaticky rozhodoval.

14) Sdílení údajů - Kratki.co.uk sdílí vaše údaje s dodavateli třetích stran, kteří podporují naše podnikání, pokud jde o:

 1. a) marketingové služby;
 2. b) provádění propagačních kampaní;
 3. c) zasílání upomínek o produktech v nákupním košíku;
 4. d) přizpůsobení obsahu webových stránek vašim potřebám;
 5. e) při výběru produktů, propagačních akcí a nabídek, které jsou vám předkládány;
 6. f) registrace v našem obchodě prostřednictvím služeb třetích stran;
 7. g) vedení personalizovaných online reklamních kampaní.

15) Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů společností Kratki.pl je:

Základem pro zpracování vašich osobních údajů je především potřeba splnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou, nebo potřeba přijmout opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl.6 odst.1 písm. b) RODO). To se týká především osobních údajů poskytnutých ve formuláři při registraci účtu, zadávání objednávek a uzavírání kupní smlouvy, jakož i při odběru newsletteru. Také v případě osobních údajů, které nám byly poskytnuty v souvislosti s reklamací, je právním základem pro jejich zpracování nutnost vyřídit/splnit kupní smlouvu na reklamované produkty.

V případě operací zpracování pro výše uvedené marketingové účely, s výjimkou operací prováděných v rámci newsletteru, který funguje na základě nařízení, je základem pro takové zpracování plnění účelů vyplývajících z oprávněných zájmů správce nebo jeho partnerů (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO), přičemž v tomto případě se partneři na zpracování vašich údajů nepodílejí. V některých případech, kdy k těmto informacím mohou mít přímý přístup i partneři správce, je právním základem pro takové zpracování váš svobodně udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO). Na druhé straně prezentace, vytváření, poskytování a provádění reklam, nabídek nebo propagačních akcí (slev) určených pro vás, které jsou založeny výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v jakém je možné přizpůsobit je vašim preferencím, které mohou významně ovlivnit vaše spotřebitelské rozhodování , má za základ váš svobodně udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 22 odst. 2 písm. c) RODO). To však platí pouze pro dospělé zákazníky.

 

Pro další (jiné) účely mohou být vaše osobní údaje zpracovávány na základě:

 

 1. dobrovolně vyjádřené souhlasy - např. osob, které se účastní soutěží (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO);
 2. závazné právní předpisy - pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má Správce nést, např. pokud Správce na základě daňových nebo účetních předpisů vypořádává uzavřené kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO);
 3. nezbytné pro jiné než výše uvedené účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, zejména pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků, korespondenci s vámi, a to i prostřednictvím kontaktních formulářů (včetně odpovědí na vaše zprávy), analýzy trhu a statistiky (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

16) Rozsah zpracovávaných údajů.

 1. a) - Jméno a příjmení - při zadávání objednávky budete požádáni o uvedení jména a příjmení, aby bylo možné odeslat objednávku a získat kontaktní možnosti;
 2. b) - Adresa bydliště nebo dodací adresa - potřebujeme ji k zaslání objednaného produktu;
 3. c) - Číslo koncového zařízení (telefon, chytrý telefon, tablet, notebook atd.) - někdy vás o odeslání produktu informujeme textovou zprávou. Někdy také voláme, abychom potvrdili objednávku nebo v případě neočekávaných událostí nebo událostí vyšší moci (náhodných), jako je nedostatek výrobku na skladě, a zároveň nabízíme výhodné řešení, nehoda auta, které vám výrobek doručí, nedostatek elektřiny atd.
 4. d) - E-mailová adresa - e-mailem vám zašleme potvrzení objednávky a zásilky a budeme vás kontaktovat. Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, budeme vám jednou až dvakrát měsíčně zasílat obchodní informace.
 5. e) - IP adresa - informace vyplývající z obecných pravidel internetového připojení, jako je IP adresa (a další informace obsažené v systémových protokolech), používá správce serveru pro technické účely. IP adresy mohou být také použity pro statistické účely - ke shromažďování obecných demografických informací (např. o regionu, ze kterého je připojení uskutečněno).
 6. f) - Cookies - Náš obchod používá technologii cookies, aby mohl přizpůsobit webové stránky vašim individuálním potřebám. Můžete souhlasit s tím, že si zadané údaje zapamatujete a budete je moci používat bez nutnosti jejich opětovného zadávání při příští návštěvě webových stránek. Cookies - počítačová data, malé textové soubory uložené a uložené na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel přistupuje na webové stránky správce.
 7. g) - Zařízení - elektronické zařízení, prostřednictvím kterého uživatel přistupuje na webové stránky správce.

POUŽITÍ COOKIES

 

 • Správce používá soubory cookie prostřednictvím webových stránek.
 • Informace shromážděné na základě souborů cookie se používají pro účely správné optimalizace provozu webových stránek a pro statistické a reklamní účely.
 • Soubory cookie zaznamenávají činnost uživatele webových stránek tím, že rozpoznávají zařízení, díky čemuž se webové stránky zobrazují způsobem optimalizovaným podle individuálních preferencí uživatele.
 • Řešení používaná na webových stránkách jsou bezpečná pro zařízení uživatelů, kteří používají webové stránky správce. Není možné, aby se do zařízení uživatele dostal nebezpečný nebo škodlivý software.
 • Správce používá různé typy souborů cookie:
 • Rozdělení podle délky skladování:
 1. Soubory cookie relace: jedná se o soubory, které jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace daného prohlížeče. Uložené informace se pak z paměti zařízení trvale vymažou. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace ze zařízení uživatele.
 2. Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do vymazání. Ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí zařízení je ze zařízení neodstraní. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace ze zařízení uživatele.
 • Dělí se podle účelu, ke kterému se používají:
 1. "nezbytné" soubory cookie, které umožňují používání služeb dostupných na webu, jako jsou ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na webu;
 2. "výkonnostní" soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o používání webových stránek;
 3. "Funkční soubory cookie", které umožňují "zapamatovat si" uživatelem zvolená nastavení a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. s ohledem na zvolený jazyk nebo oblast původu, velikost písma, rozvržení webové stránky atd;
 4. "reklamní" soubory cookie, které umožňují poskytovat uživatelům reklamní obsah, který více odpovídá jejich zájmům.

ZPŮSOBY DEFINOVÁNÍ PODMÍNEK PRO UKLÁDÁNÍ NEBO PŘÍSTUP K SOUBORŮM COOKIE.

 

 • Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup k souborům cookie do svého zařízení. Pokud tuto možnost použijete, bude používání webových stránek možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie.
 • Uživatel může samostatně a kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookie a určit podmínky jejich ukládání a přístupu souborů cookie do zařízení uživatele. Uživatel může výše uvedená nastavení změnit prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo prostřednictvím konfigurace služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokujete automatické zpracování souborů cookie nebo budete pokaždé informovat o jejich umístění do vašeho zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
 • Uživatel může soubory cookie kdykoli vymazat pomocí dostupných funkcí ve webovém prohlížeči, který používá.
 • Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách správce.
 • Majitelé jiných webových stránek nebudou mít k těmto údajům přístup, pokud jim k tomu nedáte souhlas v samostatné doložce, kterou vám pro oprávněné účely poskytneme.

Profilování - někdy zpracováváme vaše osobní údaje tak, abychom získané informace použili k posouzení vašich nákupních preferencí s cílem usnadnit vám plánované a/nebo probíhající nákupy nebo efektivně provést proces reklamace (osobní preference, zájmy, chování, poloha nebo pohyb atd.). Pomocí technologie cookies používané na Naší webové stránce je možné zjistit vaše preference, např. vedením statistik o počtu návštěv Naší webové stránky nebo o typu nejčastěji prohlížených produktů. Analýza chování pomáhá našim specialistům lépe porozumět Vašim preferencím a očekáváním, přizpůsobit se Vašim potřebám a zájmům, a tím nejen přizpůsobit reklamu, ale také vybrat z dostupných produktů ty, které budou nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům. Informace, které shromažďujeme, se týkají vaší IP adresy, typu prohlížeče, jazyka, operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, poloze a informací zaslaných na stránky prostřednictvím kontaktního formuláře. Podrobné informace o tom můžete získat, pokud nám napíšete svou žádost na následující e-mailovou adresu: [email protected].

Za účelem prezentace reklam, nabídek nebo propagačních akcí/slev, které jsou určeny pro každého, způsobem přizpůsobeným vašim očekáváním, může správce zjistit vaše preference, např. analýzou počtu návštěv internetového obchodu, nákupních preferencí a dalších oblastí zájmu o nabízené produkty a řešení. To umožňuje lépe porozumět vašim očekáváním a průběžně se přizpůsobovat vašim potřebám a preferencím, aniž by to však výrazně ovlivnilo vaše rozhodnutí. Správce využívá pokročilé technologie, díky nimž systém provádí výše uvedené činnosti automatizovaně. Použití takového řešení nám umožňuje zasílat vám nejaktuálnější obsah, se kterým se můžete snadno seznámit.

 

U plnoletých osob se výše uvedená analýza zájmů používá také za účelem vytváření, zadávání, realizace vyhrazených reklam, nabídek nebo propagačních akcí, které jsou vám co nejvíce přizpůsobeny automatizovaným způsobem, což pro vás může mít právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkat, případně omezovat přístup k nim jiným osobám (tato možnost není k dispozici osobám, které nejsou plnoleté a které k takovému jednání Správce nedaly souhlas). Od pouhého "profilování" (tj. např. přizpůsobení zpráv, bannerů vašim zájmům), se tyto akce vyznačují tím, že jejich výsledek může významně ovlivnit volbu spotřebitele, tj. jejich výsledkem může být např. velmi výhodná, dočasná nabídka produktů nebo služeb určená pouze vyhrazené skupině osob na základě jejich nákupní historie a chování na našich stránkách, ke které nebudou mít ostatní osoby přístup. Čím častěji člověk využívá služeb správce a nakupuje jeho produkty, tím lepší propagační akce a překvapení pro něj můžeme připravit.

 

Podle článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) máte právo vznést námitku proti profilování. Tyto informace zašlete na e-mailovou adresu [email protected].

 

20 Jaké údaje byste nám měli poskytnout a jaké jsou důsledky jejich neposkytnutí.

20.1 Poskytnutí údajů je nezbytné v následujících případech:

 

 1. nákup v našem obchodě bez přihlášení, účet po zpracování takové objednávky zůstává pouze dokladem potvrzujícím provedenou transakci.
 2. Registrace v databázi zákazníků - je dobrovolná. Údaje ukládáme do databáze, abychom vám usnadnili budoucí nákupy v našem internetovém obchodě,
 3. pokud jste k tomu dali souhlas (odběr newsletteru), bude vaše e-mailová adresa použita pro marketingové účely produktů kratki.com. Souhlas lze kdykoli odvolat, např. zasláním e-mailu s příslušnými informacemi inspektorovi osobních údajů na e-mailovou adresu: [email protected].
 4. Poskytnutí osobních údajů v internetovém obchodě je dobrovolné, ale zároveň je nezbytné k tomu, abyste mohli využívat určité funkce poskytované obchodem Kratki.pl, zadat a vyřídit objednávku (uzavřít a plnit kupní smlouvu), zaregistrovat účet, přihlásit se k odběru newsletteru nebo používat formuláře dostupné na webových stránkách,
 5. pokaždé, když je rozsah požadovaných údajů nezbytných k uzavření smlouvy uveden v internetovém obchodě, přímo u prodávajícího (stacionární prodej) nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, které byly uvedeny v Pravidlech https://kratki.com/sklep/pl/3/regulamin-www-kratki-com-sklep.Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů může být nemožnost účinně provádět výše uvedené činnosti.
 6. Každý z vás se může rozhodnout, zda a v jakém rozsahu chce nabízené služby využívat a sdílet informace o sobě. Pokud si z jakéhokoli důvodu nepřejete uchovávat své osobní údaje, máte právo je vymazat nebo nevyužívat služeb našeho obchodu.

20.2 Nesdílíme s třetími stranami žádné údaje, které nejsou relevantní pro účel, pro který jsme získali váš souhlas. Neukládáme ani důvěrné nebo citlivé údaje, jako jsou přístupové údaje k bankovnímu účtu.

 

20.3 V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo opravit, doplnit, aktualizovat, opravit a požádat o výmaz svých osobních údajů. K tomuto účelu můžete použít příslušné záložky v internetovém obchodě nebo zaslat e-mail na adresu [email protected].

20.4 Internetový obchod Kratki.pl je účastníkem programu "Důvěryhodné názory" v rámci služby poskytované společností Ceneo Sp. z o.o. se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 spočívající v tom, že společnost Ceneo zasílá prostřednictvím elektronické pošty dotazníky Uživatelům, kteří souhlasili se zasíláním názorů Uživatelů na transakci provedenou Uživatelem v obchodě, a rovněž zveřejňuje názory vyjádřené Uživateli ve službě dostupné pod doménou Ceneo. pl domény, názory vyjádřené uživateli na základě obdržených průzkumů.

 

20.5 Uživatel nakupující v obchodě může dobrovolně souhlasit s předáním svých osobních údajů, včetně e-mailové adresy, společnosti Ceneo a se zpracováním svých osobních údajů společností Ceneo výhradně za účelem vyplnění dotazníku uvedeného v bodě 9. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním průzkumů a názorů vyjádřených v rámci průzkumů a s předáváním svých osobních údajů včetně e-mailové adresy společnosti Ceneo, a to zasláním e-mailu s příslušnou informací inspektorovi osobních údajů na následující e-mailovou adresu: [email protected].

20.6 Internetový obchod Kratki.com.co.uk využívá možnost "Platba do 30 dnů", která vašim zákazníkům umožňuje zaplatit za nákupy online s 30denním odkladem bez úroků a poplatků. Mají jistotu, že mohou výrobek vrátit, pokud se s ním něco pokazí, a vy získáte ještě spokojenější a vracející se zákazníky. Tuto příležitost nabízí platforma/služba Klarnawww.klarna.com.

20.7 Co je Klarna?

Klarna je služba "kup teď, zaplať později", která umožňuje rozložit náklady na nákup do výhodných splátek nebo je jednoduše odložit na vhodnější dobu. Splátka za zakoupené produkty by měla být provedena nejpozději do 30 dnů od jejich odeslání. Důležité je, že zákazníci nemusí platit za zboží, které jim nebylo doručeno. Pokud by se tedy vyskytl problém se zásilkou, nemusíte si s tím dělat starosti. Zákazníkovi nebudou účtovány žádnépoplatky za platbu.

Veškeré potřebné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna.

Stažené vydání 03 Zásad ochrany osobních údajů Kratki.pl z 03.08.2020 si můžete stáhnout ZDE.

V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: Łukasz Cholewa, [email protected]

Přihlaste se k
odběru zpravodaje „Kratki“

Přihlaste se k našemu newsletteru a dostávejte exkluzivní novinky, atraktivní nabídky a cenné informace přímo do své e-mailové schránky!

Newsletter background image

Metody přepravy

Platební metody

Copyright © 2023 kratki.com Wszelkie prawa zastrzeżone