NAŘÍZENÍ ZNAČKY - www.kratki.com/cz

NAŘÍZENÍ ZNAČKY KRATKI.PL BAL ONLINE SHOP K DISPOZICI NA https://kratki.com/.

 

Tato Pravidla jsou určena jak Spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Obchod, pokud dané ustanovení Pravidel nestanoví jinak a není určeno pouze Spotřebitelům nebo podnikatelům.

 

Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v Nařízení se vztahují i na podnikající fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti.

 

Podmínkou používání Obchodu je, že jste si přečetli Pravidla a Zásady ochrany osobních údajů, souhlasíte se všemi jejich ustanoveními a zavazujete se používat Obchod v souladu s jejich ustanoveními.

 

Pokud nesouhlasíte s některým z ustanovení Pravidel a předpisů nebo Zásad ochrany osobních údajů, neměli byste Obchod používat.

 

Obchod dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu byla udělena. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou pro spotřebitele méně příznivá, jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů. Ustanovení těchto obchodních podmínek proto nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů, která jim náleží podle kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti by měly být vykládány ve prospěch spotřebitele.

 

§ 1 DEFINICE

 

Všechna slova s velkými písmeny, jejichž význam je definován níže, se chápou takto:

 

Obchod - internetový obchod prodávajícího je k dispozici na adrese https://kratki.com/;

 

Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky obchodu;

 

Prodávající - Marek Bal podnikající pod názvem Kratki.pl Marek Bal se sídlem Wsola, ul. Witold Gombrowicza 4, 26 - 660 Jedlińsk, tel: 48 389 99 11, e-mail: [email protected], NIP: 7961158007, REGON: 670814979, zapsané v Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) vedené ministrem hospodářství;

 

Kupující - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům (v zákonem stanovených případech i osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům), právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které však zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která využívá služeb poskytovaných elektronicky prodávajícím;

 

Spotřebitel - fyzická osoba, která činí právní úkon, jenž přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností;

 

Pracovní dny - všechny dny v týdnu od pondělí do pátku s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků ze zákona;

 

Kalendářní dny - všechny celé dny, včetně sobot, nedělí a státních svátků ze zákona;

 

Registrační formulář - formulář dostupný v obchodě, který umožňuje vytvoření účtu;

 

Účet - označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Kupujícím, soubor prostředků v ICT systému Prodávajícího, ve kterém jsou shromažďovány údaje Kupujícího, včetně informací o zadaných Objednávkách;

 

Objednávkový formulář - formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje Kupujícímu zadat Objednávku a její realizaci bez nutnosti vytvoření účtu;

 

Objednávka - projev vůle kupujícího, který představuje návrh na uzavření smlouvy o prodeji výrobku s prodávajícím;

 

Individuální nabídka - nabídka vypracovaná na individuální žádost kupujícího, kterou mu prodávající zašle formou e-mailové zprávy na danou e-mailovou adresu. Přijetí individuální nabídky kupujícím se rovná seznámení se s pravidly a provozním řádem obchodu a zásadami ochrany osobních údajů prodávajícího a jejich akceptaci, a tím i uzavření smlouvy o prodeji produktu s prodávajícím;

 

Smlouva - smlouva o prodeji výrobku uzavřená prostřednictvím obchodu;

 

Produkt - movitá věc dostupná v Obchodě, která je předmětem Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Všechny produkty dostupné v obchodě jsou originální, zcela nové (bez závad) a v souladu s platnými normami a požadavky;

 

Košík - seznam výrobků sestavený z výrobků nabízených v obchodě na základě výběru kupujícího;

 

Akce - časově omezená cenová sleva na vybrané produkty;

 

Doklad o koupi - faktura DPH potvrzující nákup výrobku;

 

Newsletter - služba poskytovaná Prodávajícím v elektronické podobě, která spočívá v tom, že zájemci o koupi mohou na zadanou e-mailovou adresu automaticky dostávat nejdůležitější informace týkající se Obchodu;

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy - dokument připojený k obchodním podmínkám, který umožňuje odstoupit od smlouvy;

 

Formulář stížnosti - dokument připojený k předpisům, který umožňuje podat stížnost;

Vyšší moc - nahodilé události, které nelze předvídat a kterým nelze zabránit, zejména náhlé závažné průmyslové a technologické poruchy, přerušení dodávek energií, omezení způsobená válkou, stávkou, stavem epidemické nouze, stavem epidemie, přírodní katastrofou nebo nařízením státních a místních orgánů, které brání plnění předmětu smlouvy, atd;

 

§ 2. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ OBCHODU

 

Služby poskytované prodávajícím elektronicky spočívají v:

povolení účtu v obchodě;

umožnit uzavření Smlouvy vyplněním objednávkového formuláře;

umožnění uzavření smlouvy zasláním individuální nabídky kupujícímu prodávajícím;

Zpravodaj.

Před vyplněním registračního formuláře a vytvořením účtu je kupující vyzván, aby si přečetl a přijal Pravidla a Zásady ochrany osobních údajů. Smlouva o vedení účtu v obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a pro kupujícího z ní nevyplývají žádné finanční závazky. Smlouvu lze kdykoli ukončit smazáním účtu v obchodě nebo zasláním informace o odstoupení ze strany kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího:[email protected].

Kupující je povinen používat Obchod způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, pravidly společenského soužití a dobrými mravy, s ohledem na osobnostní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob.

Obchod může pořádat propagační akce na vybrané produkty z nabídky obchodu. Prodávající rozhoduje o zásadách propagačních akcí a zveřejňuje je na internetových stránkách obchodu.

Inzeráty, reklamy Prodávajícího, ceníky a další informace o Produktech uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření Smlouvy.

Pro efektivní zadání objednávky v Obchodě je třeba počítač s procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, grafickou kartu podporující rozlišení 800x600 a 256 barev a webový prohlížeč (Internet Explorer (verze >= 6.0), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera) a klávesnici nebo jiné ukazovací zařízení, které umožňuje správné vyplnění elektronických formulářů.

 

§ 3. PODMÍNKY ZADÁNÍ ZAKÁZKY

 

Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů zadání objednávky:

zadání objednávky prostřednictvím dříve založeného účtu;

zadání objednávky vyplněním objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách obchodu;

zadání Objednávky přijetím individuální Nabídky obdržené od Prodávajícího.

Objednávky uvedené v § 3.1 písm. a) a b) lze zadávat 24 hodin denně, 7 kalendářních dnů v týdnu.

Aby bylo možné účinně zadat a provést objednávku uvedenou v § 3.1.a, je nutné, aby kupující vyplnil registrační formulář, a tím si zřídil účet.

K provedení a vyřízení Objednávky uvedené v § 3.1.b je nutné přidat Produkt do Košíku, vyplnit Objednávkový formulář, který je k dispozici na webových stránkách Obchodu, a odeslat jej do Obchodu.

Pro účinné zadání a provedení Objednávky uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) je nezbytné, aby Prodávající zaslal e-mailem nabídku vypracovanou na individuální žádost Kupujícího a aby Kupující akceptoval její podmínky.

Objednávky podané v pracovní dny po 15:30 hod. v sobotu a neděli a ve státní svátky budou vyřízeny následující pracovní den.

Potvrzení o zadání a přijetí Objednávky k realizaci zašle Prodávající Kupujícímu formou e-mailové zprávy. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy kupující obdrží e-mail.

Objednávky předložené k realizaci může kupující měnit nebo rušit až do okamžiku odeslání výrobku. Změny se mohou týkat pouze odstoupení od všech nebo části produktů tvořících objednávku, změny dodací adresy nebo změny údajů na dokladu o koupi. Změnu nebo zrušení objednávky je možné provést kontaktováním maloobchodního oddělení na telefonním čísle 48 389 99 11 nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Jakákoli změna může mít za následek změnu doby realizace objednávky.

Doba dodání objednávky je až 60 pracovních dnů. Tato doba se liší v závislosti na typu výrobku a jeho dostupnosti.

Kupující je informován o nedostupnosti výrobků, a proto může souhlasit s prodloužením doby realizace objednávky nebo odstoupit od objednaného výrobku či celé objednávky. V případě nedostupnosti výrobků se předpokládaná doba dokončení objednávky stanoví individuálně s kupujícím.

V případě jakýchkoli pochybností týkajících se podané Objednávky (např. chyba v adrese, neúplné osobní údaje) si Prodávající vyhrazuje právo ověřit Objednávku pracovníky Obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud kupující přes výzvu nedoplní do 7 kalendářních dnů nedostatky potřebné k účinnému provedení objednávky.

§ 4. PLATBY

 

Všechny ceny uvedené v obchodě zahrnují DPH a další složky. Náklady na dodání se připočítávají k celkové částce Objednávky.

Pro Kupující, kteří si objednají Produkt s místem dodání mimo celní hranice Evropské unie (s výjimkou Severního Irska), jsou všechny ceny netto, tj. ceny uvedené v Obchodě nezahrnují DPH, clo a další dovozní poplatky. DPH, cla a další dovozní poplatky, které se mohou podle zákonů země určení vztahovat na dovoz zboží, by měl kupující přiznat a vyúčtovat v okamžiku nákupu nebo dodání.

 

Vzhledem ke značným rozdílům v dovozních zákonech různých zemí doporučujeme obrátit se na celní úřad země určení výrobku a seznámit se s povinnostmi a poplatky spojenými s dovozem.

 

Kupující bude informován o celkové výši objednávky vždy před konečným potvrzením objednávky.

Ke každé objednávce je přiložen doklad o nákupu. Pro účely plnění Objednávky Kupující zmocňuje Prodávajícího k vystavování faktur s DPH bez podpisu příjemce. Doklad o koupi ve formě souboru PDF, který umožňuje stažení a tisk, bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci účtu nebo při zadávání objednávky. Pokud si kupující přeje obdržet fakturu v papírové podobě, měl by nás kontaktovat na čísle 48 389 99 11 nebo na adrese [email protected].

V případě podání Objednávky jako podnikatel bude Obchod po Kupujícím požadovat poskytnutí dalších údajů (např. název společnosti, IČO / DIČ EU), a to v návaznosti na údaje požadované od Kupujícího, který podává Objednávku jako spotřebitel, což vyplývá z daňových povinností Prodávajícího a Kupujícího.

V případě, že je Objednávka podána a údaje jsou doplněny Kupujícím, který vystupuje jako Spotřebitel, není možné změnit povahu prodeje na profesionální, tj. takový, při kterém bude Kupující vystupovat jako podnikatel.

Pokud objednávku podává Kupující z jiné země Evropské unie než z Polska, který jedná jako podnikatel, zavazuje se Kupující poskytnout Prodávajícímu sken vyplněného a podepsaného potvrzení o převzetí výrobku, který bude zaslán spolu s dokladem o koupi.

Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů platby za objednané produkty (v některých případech nebo v závislosti na typu a místě dodání zvoleném kupujícím si prodávající vyhrazuje právo akceptovat pouze některé způsoby platby):

platba běžným nebo online převodem na bankovní účet prodávajícího;

elektronické (internetové) platby - Blue Media, Klarna;

Expresní platba PayPal;

platba na dobírku - platba kurýrovi v okamžiku doručení;

opakující se platba

Volbu platby provádí kupující při zadávání objednávky.

V případě volby způsobu platby uvedeného ve 4. odst. 7 písm. a) a e) budou Produkty odeslány v okamžiku, kdy bude připsáno 100 % celkové částky Objednávky. Převody s platbou by měly být směřovány na jeden z níže uvedených bankovních účtů prodávajícího:

pro platby v polských zlotých:

mBank CompanyNet

 

Číslo bankovního účtu: PL07114010940000237330001001

 

Swiftový kód : BREXPLPWXXX

 

pro platby v eurech :

mBank CompanyNet

 

Číslo bankovního účtu: PL23114010940000237330001004

 

Swiftový kód : BREXPLPWXXX

 

pro platby v britských librách:

mBank CompanyNet

 

Číslo bankovního účtu: PL17114010940000237330001015

 

Swiftový kód : BREXPLPWXXX

 

pro platby v amerických dolarech:

mBank CompanyNet

 

Číslo bankovního účtu: PL93114010940000237330001005

 

Swiftový kód : BREXPLPWXXX

 

pro platby v českých korunách:

Číslo bankovního účtu: PL11114010940000237330001026

 

Swiftový kód: BREXPLPWLUB

 

pro platby v maďarských forintech:

Číslo bankovního účtu: PL54 1140 1094 0000 2373 3000 1028

 

Swiftový kód: BREXPLPWXXX

 

pro platby v rumunských lei:

Číslo bankovního účtu: PL81 1140 1094 0000 2373 3000 1027

 

Swiftový kód: BREXPLPWXXX

V případě volby způsobu platby uvedeného v § 4 odst. 7 písm. b) a c) jsou produkty odeslány po kladném výsledku autorizace ve výši 100 % celkové částky objednávky.

Pokud byl zvolen způsob platby uvedený v § 4.7.d, budou Produkty odeslány okamžitě, nejpozději do 60 pracovních dnů od podání Objednávky Kupujícím (týká se situací, kdy je Produkt skladem).

Pokud je zvolen způsob platby uvedený v § 4.7.a, pokud Kupující neprovede platbu do 7 kalendářních dnů ode dne potvrzení Objednávky, Prodávající vyzve Kupujícího k provedení platby. Pokud je výzva neúčinná, má prodávající právo zrušit objednávku a informovat o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

Internetové platby prováděné online prostřednictvím:

O Blue Media se stará společnost Blue Media Spółka Akcyjna se sídlem v Sopotech, adresa: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zapsaná u Okresního soudu Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, č. KRS 0000320590;

Službu PayPal Express Checkout provozuje společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal");

Provozovatelem společnosti Klarna je Klarna Bank AB (publ), Corp. IČ 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

 

§ 5 OPAKUJÍCÍ SE PLATBA

 

Opakovanou platbu může použít kupující, který není spotřebitelem.

Kupující je povinen za účelem využití opakované platby poskytnout prodávajícímu údaje o platební kartě.

Za účelem registrace platební karty by měl kupující při vyplňování registračního formuláře během výběru způsobu platby uvést údaje o platební kartě (16- nebo 19místné číslo platební karty, datum platnosti platební karty, CVV/CVC kód) a přijmout ustanovení Pravidel týkající se opakovaných plateb.

Přijetím ustanovení obchodních podmínek týkajících se opakovaných plateb kupující souhlasí s registrací platební karty během platebního procesu.

Kupujícímu, který dobrovolně a vědomě souhlasí s opakovanou platbou, bude z jeho platební karty stržena částka objednávky, kterou kupující nakonec schválil.

Platba za Objednávku bude z platební karty stržena nejdříve po konečném schválení Objednávky Kupujícím, což znamená, že platba bude stržena po zadání Objednávky do Obchodu.

Na zadanou objednávku bude vystavena faktura s DPH, která bude kupujícímu zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci účtu.

Četnost inkas je proměnlivá a závisí na četnosti zadávání objednávek kupujícím.

Platební karta Kupujícího bude stržena vždy po konečném schválení Objednávky Kupujícím, dokud nám Kupující neoznámí zrušení cyklického stržení z platební karty.

Pokud se pokus o stržení peněz z platební karty nezdaří, prodávající provede další pokus o stržení peněz z platební karty do 1 pracovního dne od data prvního pokusu.

V případě dvou neúspěšných pokusů o stržení peněz z platební karty bude objednávka zrušena.

Kupující je oprávněn zrušit cyklické dobíjení platební karty zasláním e-mailu na adresu [email protected], telefonicky na čísle 48 389 99 00 nebo kontaktováním obchodníka.

Aby se zabránilo dalšímu stržení peněz z platební karty kupujícího, musí být oznámení o zrušení doručeno nejméně 2 pracovní dny před plánovaným datem stržení.

Pokud má kupující jakékoli dotazy týkající se opakovaných plateb platební kartou, může se obrátit na infolinku 48 389 99 00 nebo na e-mailovou adresu [email protected].

 

§ 6 DORUČENÍ

 

Kupující si může zvolit následující způsoby doručení objednaných výrobků (v některých případech nebo v závislosti na typu a místě doručení zvoleném kupujícím nebo na velikosti zásilky si prodávající vyhrazuje právo akceptovat pouze některé způsoby doručení):

doručování Produktů kurýrními společnostmi;

doručení Výrobků do balíkomatu;

sbírka produktů v určitém bodě.

Dodací adresu uvádí kupující při podání objednávky.

Náklady na dodání nese kupující.

 

Dodávky v rámci Evropské unie nepodléhají clu. V případě dodávek do zemí mimo EU, zejména do Švýcarska a Spojeného království (s výjimkou Severního Irska), platí celní, daňové a jiné poplatky, za jejichž dodržování odpovídá kupující.

 

Kupující bude informován o nákladech na dodání před konečným potvrzením objednávky.

 

V případě dodávek do zemí mimo EU bude kupující informován o povinnosti uhradit náklady na dodání. Kupující bude informován o konečných nákladech na dodání e-mailem, jakmile prodávající určí výši těchto nákladů.

 

Náklady na doručení závisí na typu a velikosti zásilky a na doručovací adrese. Konečná výše nákladů na doručení je viditelná při zadávání objednávky.

Přibližná čekací doba na zásilku od jejího doručení kurýrovi na území Polské republiky (probíhá v pracovní dny) je:

v případě balíku: 2 pracovní dny;

v případě zásilky doručené do balíkomatu: 2 pracovní dny;

v případě sběru v místě: 2 pracovní dny;

pro paletu: 2 pracovní dny.

Čekací doba na zásilku v rámci Evropské unie od okamžiku doručení kurýrovi (které probíhá v pracovní dny) se liší v závislosti na doručovací adrese, ale obvykle nepřesahuje 7 kalendářních dnů.

 

Mimo Evropskou unii se doba dodání liší v závislosti na doručovací adrese, obvykle však nepřesahuje 14 kalendářních dnů. Po odeslání objednávky s dodací adresou mimo Evropskou unii bude kupující individuálně informován e-mailem o plánovaném termínu dodání.

 

Kupující se zavazuje objednaný výrobek vyzvednout.

 

§ 7. REKLAMACE POŠKOZENÍ ZÁSILKY

 

Po podpisu přepravního listu (čitelný podpis, datum a čas převzetí balíku) je kupující, který není spotřebitelem, povinen za přítomnosti kurýra zkontrolovat obsah zásilky. Kurýr je povinen vyčkat na kontrolu zásilky. Pokud se zjistí, že výrobek chybí nebo je poškozen, měl by být sepsán protokol o škodě, který bude podkladem pro posouzení reklamace. V případě nesplnění povinnosti ze strany kurýra, tj. nevyčkání do okamžiku kontroly zásilky, je kupující povinen v den převzetí zásilky nahlásit škodu přepravní společnosti, která zásilku vyřizuje.

Pokud je zásilka poškozena, je kurýr povinen na místě vyplnit protokol o poškození. Tento protokol by měl mít kurýr k dispozici. Kurýr je povinen sepsat škodní protokol, v případě odmítnutí sepsání škodního protokolu kurýrem se obraťte na zákaznický servis příslušné přepravní společnosti, která zásilku vyřizuje.

Před podpisem škodního protokolu kupujícím je třeba si jej pečlivě přečíst a věnovat zvláštní pozornost souladu údajů v něm uvedených se skutečným stavem zásilky (poškození obalu, výstražné označení). Kupující si navíc může poškozený výrobek vyfotografovat.

Pokud je obtížné Výrobek zkontrolovat nebo kurýr odmítne sepsat škodní protokol, doporučuje Prodávající zapsat osobní údaje pracovníka přepravní společnosti - jméno, příjmení a číslo kurýra - a tyto informace neprodleně předat osobě, která Objednávku vyřizovala, nebo reklamačnímu oddělení na telefonním čísle 389 99 11.

Vyplněný protokol o škodě (nutně včetně data dodání zboží) by měl kupující zaslat e-mailem na adresu [email protected].

Pokud kupující odmítne zásilku převzít z důvodu jejího poškození, měla by být na nákladním listu uvedena příslušná poznámka.

Reklamace týkající se poškození při přepravě nejsou kurýry přepravních společností hlášeny, proto je kupující požádán, aby prodávajícímu předložil vyplněný škodní protokol, který byl sepsán s kurýrem.

Reklamovaný výrobek je třeba zaslat na adresu sídla prodávajícího.

 

Kratki.pl Marek Bal Wsola

 

Gombrowicza 12 - pavilon O

26 - 660 Jedlińsk.

 

Ustanovení odstavců 1 až 8 se nevztahují na kupující, kteří jsou spotřebiteli. V případě těchto osob prodávající doporučuje pouze kontrolu zásilky za přítomnosti kurýra. Neprovedení kontroly zásilky a nesepsání protokolu o škodě nezabrání případné reklamaci, i když v případě provedení takové kontroly se reklamační řízení výrazně zlepší.

 

§ 8. REKLAMACE FYZICKÝCH VAD

 

Pokud se na výrobku objeví vada, je kupující povinen o ní informovat prodávajícího.

Reklamace by měla obsahovat popis vady výrobku, datum jejího vzniku a požadavek kupujícího. Za účelem usnadnění reklamačního řízení zpřístupňuje prodávající na internetových stránkách obchodu reklamační formulář, jakož i reklamační formulář ve formátu textového souboru. Kupující je vyzván k zaslání vyplněného reklamačního formuláře nebo k zaslání vyplněného reklamačního formuláře prodávajícímu, například prostřednictvím e-mailu na následující adresu: [email protected]. Z technických a organizačních důvodů bude stížnost podaná prostřednictvím stížnostního formuláře na webových stránkách obchodu vyřízena rychleji.

Kupující nemusí používat formuláře připravené prodávajícím.

Kupující je vyzván, aby k reklamovanému výrobku přiložil doklad o koupi nebo jeho kopii.

Kupující je povinen zaslat reklamovaný výrobek zpět. Prosíme o přiložení dokladu o koupi a informace o čísle objednávky a e-mailové adrese kupujícího, abychom usnadnili vyřízení reklamace.

Reklamovaný výrobek je třeba zaslat na adresu sídla prodávajícího.

 

Kratki.pl Marek Bal Wsola

 

Gombrowicza 12 - pavilon O

26 - 660 Jedlińsk

 

Pokud je třeba údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, požádá prodávající před projednáním reklamace stěžovatele o jejich doplnění v uvedeném rozsahu.

Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci podanou kupujícím do 14 kalendářních dnů. Pokud prodávající po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě neodpoví, považuje se reklamace za oprávněnou.

Prodávající odpovídá ze záruky, pokud byla vada zjištěna před uplynutím 2 let od předání výrobku kupujícímu.

Nepatrné rozdíly ve vzhledu vyplývající z individuálního nastavení počítače kupujícího - a zejména monitoru - nemohou být dostatečným důvodem k reklamaci zakoupeného výrobku.

Záruční odpovědnost prodávajícího vůči kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, je zcela vyloučena.

 

§ 9 ZÁRUKA

 

Na výrobky nabízené v obchodě se vztahuje záruka kvality na správnou funkci výrobku uvedená na dokladu o koupi, kterou poskytuje prodávající.

Záruční doba poskytovaná na každý prodávaný výrobek se liší - v závislosti na výrobku a jeho součástech. Výrobek se může skládat z mnoha samostatných částí a na různé části se vztahují různé záruční lhůty.

Záruční doba začíná běžet v okamžiku zakoupení nebo montáže originálního výrobku prvním kupujícím (koncovým uživatelem).

Práva kupujícího ze záruky automaticky zanikají uplynutím záruční doby.

Jakékoli poškození vzniklé v důsledku nesprávné manipulace, skladování, nesprávné údržby, nedodržení podmínek uvedených v návodu k obsluze a provozu a dalších příčin, které nelze přičíst výrobci, vede ke ztrátě nároku na záruku.

Pro podání reklamace by měl kupující vyplnit reklamační formulář nebo jej zaslat na e-mailovou adresu: [email protected] wypełniony Formulář stížnosti. Kupující je vyzván, aby přiložil doklad o koupi nebo jeho kopii a záruční list. Z technických a organizačních důvodů bude stížnost podaná prostřednictvím stížnostního formuláře na webových stránkách obchodu vyřízena rychleji.

Podaná reklamace podléhá ověření prodávajícím, který určí, zda závada nevznikla vinou kupujícího. Stížnost bude vyřízena do 14 kalendářních dnů od jejího písemného podání.

Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za fyzické a právní vady výrobku vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodané věci.

 

§ 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů:

v případě nákupu jednoho Výrobku - ode dne, kdy Kupující převzal Výrobek nebo kdy Výrobek převzala třetí osoba jiná než dopravce, kterou Kupující uvedl;

v případě nákupu více Výrobků, které jsou dodávány odděleně - ode dne, kdy Kupující převzal poslední z Výrobků nebo kdy třetí strana jiná než dopravce a určená Kupujícím převzala poslední z Výrobků;

v případě nákupu Výrobků, které jsou dodávány po částech nebo po částech, ode dne, kdy Kupující získá do vlastnictví poslední část nebo splátku nebo kdy třetí strana jiná než dopravce a určená Kupujícím získá do vlastnictví poslední část nebo splátku;

v případě smlouvy o pravidelné dodávce Výrobků na dobu určitou - ode dne, kdy Kupující převzal první položku nebo kdy třetí strana jiná než dopravce a určená Kupujícím převzala první Výrobek.

Kupující nemá nárok na výše uvedené právo v případech popsaných zákonem, zejména:

poskytování služeb, pokud prodávající službu zcela provedl s výslovným souhlasem kupujícího, který byl před poskytnutím služby informován, že po poskytnutí služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;

smlouvy, jejichž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

specifické zakázky, jejichž předmětem dodávky jsou věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

smlouvy, ve kterých kupující výslovně požádal prodávajícího, aby k němu přijel provést naléhavé opravy nebo údržbu. Pokud prodávající poskytne jiné dodatečné služby než ty, jejichž provedení kupující požadoval, nebo poskytne jiné věci než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby - má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ohledně dodatečných služeb nebo věcí.

Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Prodávajícího jednoznačným prohlášením, které Prodávajícímu jakýmkoli způsobem sdělí. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když kupující zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.

Z technických a organizačních důvodů bude výpověď podaná prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách obchodu zpracována rychleji.

Při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je kupující povinen vrátit výrobek do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení. Výrobky vrácené při odstoupení od smlouvy by měly být zaslány na adresu:

 

Kratki.pl Marek Bal

 

Wsola Gombrowicza 12 - pavilon O

 

 26-660 Jedlińsk

 

Žádáme vás, abyste k vrácenému výrobku přiložili doklad o koupi nebo jeho kopii.

Náklady na dopravu vráceného výrobku nese kupující. Pokud Výrobek vzhledem k jeho povaze nelze zaslat zpět běžným způsobem poštou, nese přímé náklady na vrácení Výrobku (např. náklady na zaslání Výrobku kurýrní službou) Kupující.

Před uplatněním práva na odstoupení od smlouvy může kupující používat výrobek zakoupený na dálku pouze stejným způsobem, jakým jej může používat v kamenné prodejně, ale nemůže takový výrobek používat. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku. V případě škody spočívající ve snížení hodnoty Výrobku, která vznikla v důsledku používání Výrobku nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku, vystaví Prodávající Kupujícímu dobropis, na základě kterého se sníží hodnota vrácené platby o hodnotu škody nebo vyzve Kupujícího k úhradě hodnoty škody.

V případě odstoupení od Smlouvy Prodávající zaručuje vrácení všech plateb přijatých od Kupujícího, včetně nákladů na dodání věcí Kupujícímu, a to neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Kupujícího uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy. Prodávající může zadržet úhradu, dokud neobdrží výrobek nebo dokud nepředloží Prodávajícímu důkaz o odeslání výrobku zpět, podle toho, která událost nastane dříve.

Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil kupující, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro kupujícího nepředstavuje další náklady. V případě vrácení peněz za platbu provedenou kupujícím platební kartou provede prodávající vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k platební kartě kupujícího. V případě platby elektronickými platebními metodami, dobírkou nebo opakovanou platbou je nutné, aby kupující uvedl číslo bankovního účtu, na který má být vráceno zboží.

Pokud si kupující zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, které mu vznikly.

V případě odstoupení od Smlouvy a zaslání Produktu na náklady Prodávajícího nebo na dobírku bude Prodávající účtovat Kupujícímu vzniklé náklady na dopravu.

Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na kupující, kteří nejsou spotřebiteli.

 

§ 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prodávající je správcem osobních údajů kupujícího. Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud máte jakékoli připomínky, pochybnosti a/nebo si přejete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, zašlete prosím své informace inspektorovi ochrany údajů společnosti Kratki.pl na následující e-mailovou adresu: [email protected].

 

§ 12. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

Všechny fotografie výrobků a další materiály (včetně textu, grafiky, loga) umístěné na webových stránkách obchodu jsou majetkem prodávajícího nebo byly použity se souhlasem třetích stran, které k nim mají autorská práva.

Je zakázáno kopírovat fotografie a jiné grafické materiály a používat přetisky textů umístěných na webových stránkách obchodu, včetně jejich zpřístupnění na internetu, bez písemného souhlasu prodávajícího nebo jiné třetí strany, která k nim má autorská práva.

Externím stranám je rovněž zakázáno stahovat obrázky z webových stránek obchodu a používat je pro marketingové a komerční účely.

Použití takových materiálů bez písemného souhlasu prodávajícího nebo jiné třetí strany, která je držitelem autorských práv, je nezákonné a může být důvodem k občanskoprávnímu a trestnímu řízení proti zúčastněným osobám.

 

§ 13. ODPOVĚDNOST

 

Prodávající neodpovídá za:

nedostupnost obchodu z důvodu vyšší moci;

jednání nebo opomenutí kupujícího a třetích stran, za jejichž jednání nebo opomenutí je kupující odpovědný;

blokování správci poštovních serverů zasílajících zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím a mazání a blokování e-mailových zpráv softwarem nainstalovaným na počítači používaném Kupujícím;

technické problémy nebo omezení vyskytující se v počítačovém vybavení, koncových zařízeních, datových komunikačních systémech a telekomunikační infrastruktuře používaných Kupujícím, které Kupujícímu brání v řádném využívání Obchodu a služeb nabízených jeho prostřednictvím;

účinky užívání obchodu kupujícím v rozporu s platnými právními předpisy, ustanoveními těchto pravidel nebo zvyklostmi v této oblasti;

rychlost přenosu dat a související omezení, která jsou důsledkem okolností technické, technologické a infrastrukturní povahy;

za chyby při zpracování Objednávky nebo jiných pokynů Kupujícího vyplývající z nesprávných údajů poskytnutých Kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zavést omezení, pozastavení nebo ukončení služeb v Obchodě, které jsou způsobeny jeho technickým servisem, údržbou, rozšířením nebo pracemi na zlepšení jeho funkčnosti, pokud tím nejsou porušena práva Kupujícího. Prodávající se zároveň zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby tyto přestávky probíhaly v noci a trvaly co nejkratší dobu.

 

§ 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Změny vstupují v platnost v okamžiku výslovně uvedeném prodávajícím, nejdříve však 7 kalendářních dnů od jejich vyhlášení. Příkazy zadané před vstupem změn uvedených v předchozí větě v platnost se provedou podle pravidel platných v době jejich zadání.

Veškeré spory mezi stranami se řeší smírně nebo za přítomnosti nezávislého a nestranného zprostředkovatele. Spotřebitel může využít i mimosoudní způsoby řešení stížností a uplatňování nároků. Spotřebitel, který chce využít možnosti smírného řešení sporů týkajících se nákupů online, může rovněž podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Neexistuje-li možnost smírného řešení sporu, a to ani prostřednictvím mediace, určí se příslušnost soudu podle ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Ve věcech neupravených tímto nařízením se použijí příslušná ustanovení všeobecně platných právních předpisů.

Nařízení od 21. dubna 2021.

 

Dříve platná nařízení si můžete stáhnout ZDE.

 

Přílohy:

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy;

 

Formulář stížnosti;

Přihlaste se k
odběru zpravodaje „Kratki“

Přihlaste se k našemu newsletteru a dostávejte exkluzivní novinky, atraktivní nabídky a cenné informace přímo do své e-mailové schránky!

Newsletter background image

Metody přepravy

Platební metody

Copyright © 2023 kratki.com Wszelkie prawa zastrzeżone